Internationell redovisning i svenska företag

Proposition 2004/05:24

Internationell redovisning i svenska företag

Regeringens proposition 2004/05:24

Internationell redovisning i svenska företag

Prop.

2004/05:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2004

Thomas Östros

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i främst årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagarna som skall tillämpas av finansiella före- tag. Förslagen föranleds av en
EG-förordning
om tillämpning av interna- tionella redovisningsstandarder
(IAS-förordningen)
och ändringar i de s.k. redovisningsdirektiven.

IAS-förordningen
innebär att noterade företag är skyldiga att vid upp- rättandet av sina koncernredovisningar tillämpa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-10-13 Bordläggning: 2004-10-13 Hänvisning: 2004-10-14 Motionstid slutar: 2004-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)