Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Proposition 1999/2000:79

Regeringens proposition

1999/2000:79

Från patient till medborgare - en nationell
handlingsplan för handikappolitiken

Prop.

1999/2000:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen nationella mål och inriktning för han-
dikappolitiken. Regeringen bedömer att insatserna under de närmaste
åren bör koncentreras till företrädesvis tre huvudområden:

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,

- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt

- att förbättra bemötandet.

Det innebär bl.a. att statliga myndigheter bör integrera handikapperspek-
tivet i sin verksamhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-03-21 Bordläggning: 2000-03-21 Hänvisning: 2000-03-22 Motionstid slutar: 2000-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (46)