Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff

Proposition 2018/19:165

Regeringens proposition 2018/19:165

Etikprövning av forskning – tydligare regler

Prop.

och skärpta straff

2018/19:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Det föreslås att lagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, ska innefatta vetenskapliga studier genom observation. Det ska vidare regleras att en forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning inom den egna verksamheten utförs utan ett godkännande vid en etikprövning eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)