Enklare redovisning

Proposition 2009/10:235

Enklare redovisning

Regeringens proposition 2009/10:235

Enklare redovisning

Prop.

2009/10:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås förenklingar av reglerna om årsredovisning, års-

bokslut, löpande bokföring och arkivering.

Kravet på att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas

sjukfrånvaro tas bort. Vidare tas kraven bort på att årsredovisningen ska

innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt

för varje land, uppgift om fastigheters taxeringsvärde samt uppgift om

beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång.

Vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-06-17 Bordläggning: 2010-06-17 Hänvisning: 2010-06-18 Motionstid slutar: 2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)