Väg 249

Motion 1993/94:T308 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

av Maud Björnemalm m.fl. (s)
Norra delen av Örebro län behöver ordentliga
investeringar i såväl järnväg som vägar för att kunna möta
kraven på framtid och utveckling.
Väg 249 mellan Lindesberg och Arboga har stor
betydelse för den regionala trafiken mellan den nordvästra
delen av Bergslagen och Mälardalsområdet samt för den
interregionala trafiken från de västra delarna av Dalarna
och norra Värmland mot Mälardalen/Stockholm.
Vägen har också en mycket viktig funktion för
transporterna till/från hamnen i Köping, inte minst för
ASSI:s stora anläggning i Frövi (Frövifors Bruks AB). För
infarten till Frövifors Bruk är trafiksiffrorna ca 1.250
fordon/dygn med en lastbilsandel av ca 20 %.
På delen Vedevåg -- Frövi är trafiken i genomsnitt under
året ca 2.800 fordon/dygn med en lastbilsandel av ca 8 %.
Delen Frövi -- Fellingsbro har ett årsgenomsnitt av ca
2.400 fordon/dygn med en lastbilsandel av 8 %.
För delen Fellingsbro -- Jäder uppgår trafiksiffrorna till
ett årsgenomsnitt av ca 2.100 fordon/dygn och med en
lastbilsandel av ca 7 %.
Vägen har på stora delar ej godtagbar standard vad
gäller geometri, bredd och bärighet. Vägbredden är 6,5 m.
På flera vägsträckor är hastigheten begränsad till 70 km/h.
Vissa delar har byggts om i början av 60-talet och i slutet av
80-talet till 8 m vägbredd.
Väg 249 korsar järnvägen vid Ullersäter och i
Fellingsbro tätort. Från den föreslagna korsningen vid nya
E 18/E 20 vid Jäder och in till Arboga har vägen en relativt
god standard med 8 m vägbredd på vissa delsträckor.
I Vägverkets objektanalys är målstandarden för väg 249
mellan Lindesberg och Arboga föreslagen till 9 m bredd och
tillåten hastighet 90 km/h på hela sträckan.
En jämn och likvärdig standard på vägnätet har
betydelse för framkomlighet, trafiksäkerhet och för
näringslivstransporter och persontrafik. Det behövs därför
en om- och nybyggnad av väg 249.
Enligt länsstyrelsens planering föreslås att om- och
nybyggnad av väg 249 påbörjas med en första etapp 1998--
2001. Med hänvisning till vägens stora betydelse för
Bergslagens förbindelser med Mälardalsområdet är det
angeläget dels att hela projektet genomförs, dels att det
påbörjas så tidigt som möjligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av om- och nybyggnad
av väg 249.
Stockholm den 17 januari 1994
Maud Björnemalm (s)
Hans Karlsson (s)
Sture Ericson (s)
Inger Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)