Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel

Motion 2020/21:2521 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler funktioner måste ges mandat att identifiera brottsoffer för människohandel och ansöka om reflektionsperiod och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Europarådets konvention mot människohandel, har personer som utsatts för män­niskohandel rätt till 30 dagars reflektionsperiod. Och det är ovillkorligt, oavsett vad per­sonen väljer att göra efter att hen befriats från sin förövare. Syftet med reflektionsperio­den är återhämtning och chans att undkomma människohandlarnas inflytande, samt att få möjlighet att av egen kraft fatta beslut om samarbete med myndigheter, polisutred­ning m.m. Problemet är att reflektionsperioden inte är lagstadgad i sig, i svensk lagstift­ning, utan enbart gäller brottsoffer som medverkar till att en förundersökning inleds. Detta utifrån utlänningslagens tolkning av brottsoffer.

Därmed blir förundersökningsledaren den enda som kan avgöra huruvida brotts­offret får den grundläggande rätten till reflektionsperiod om 30 dagar som den har rätt till. I nästa steg kan offret som är utsatt för trafficking få ett tidsbegränsat uppehållstill­stånd om minst sex månader, om förundersökningsledaren anser att så behövs för rätts­processen och ansöker därom. Därmed kopplas greppet om reflektionsperioden ännu hårdare till just den rättsliga processen.

Konsekvenserna av att reflektionsperioden enbart kopplas till en förundersökning kan bli att offer som vet med sig att de inte vågar anmäla förövarna på grund av rädsla för repressalier, hot mm, går miste om den stadgade rätten till reflektionsperiod som alla offer faktiskt har. Detta leder till att förhållandevis få reflektionsperioder beviljas i Sverige, vilket har uppmärksammats och kritiserats av Europarådets expertkommitté, som övervakar konventionen mot människohandel och dess efterlevnad i de stater som har antagit den.

Rätten till reflektionsperiod enligt konventionen bör lagstadgas i Sverige och kop­plas till de utsattas rätt till skyddsbehov och därmed frikopplas från att enbart gälla i samband med, och vara avhängig, en rättslig process. Den skall i linje med dess syfte vara ovillkorad och gälla alla traffickingoffer oavsett samarbete med polis och åklagare. Fler funktioner i den brottsbekämpande kedjan måste ges mandat att identifiera och bevilja reflektionsperioder, exempelvis regionskoordinatorer, läkare eller psykologer. Inte enbart förundersökningsledare.

Människohandel är en väldigt ljusskygg och grovt kriminell verksamhet. Offer för människohandel kommer många gånger aldrig i kontakt med våra svenska myndigheter och befinner sig utsatta, rättslösa och identitetslösa här i Sverige. Många lever under hot och vågar inte kontakta myndigheterna med anledning av att de själva eller deras släkt­ingar kan bli hotade till döden om en sådan kontakt upptas.

Vi menar att offer för människohandel måste ses som just brottsoffer och att vi måste ha en förståelse för att de flesta som lyckas ta sig ur människohandlarnas klor har som främsta eller enda fokus att få skydd, stöd och återhämtning. En trygg person är redo att medverka i en rättsprocess, inte en person som är rädd och orolig för sig själv och sin familj. Rätten till en ovillkorlig reflektionsperiod för att landa och få socialt stöd kan vara avgörande för om ett offer för människohandel vill medverka i en rättsprocess och därmed få fast och döma förövaren.

Helena Vilhelmsson (C)

Martina Johansson (C)

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)