Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utlandsstudier för Lundaekonomer

Motion 1990/91:Ub646 av Rune Rydén (m)

av Rune Rydén (m)
Inom både ekonomilinjen och internationella
ekonomlinjen förekommer ett stort studerandeutbyte med
universitet och högskolor framför allt i Tyskland, Österrike
och Frankrike.
På internationella ekonomlinjen förläggs en halv till en
termin till universitet och högskolor i ovan nämnda länder.
Det är här fråga om att sända ut hela undervisningsgrupper,
inte bara enstaka prioriterade elever. Utlandsstudierna har
gett ett utomordentligt gott resultat och verksamt bidragit
till att förbättra utbildningen. De har satt in de svenska
studierna i ett europeiskt system och klart visat att vår
utbildning är av europeisk klass.
Eftersom all ekonomutbildning i grunden är
internationell är det viktigt att utveckla systemet med
utlandstermin till ekonomlinjen, där den hittills endast
förekommit frivilligt i begränsad omfattning. Det utbytet
bör i första hand byggas upp med engelskspråkiga länder.
Insatserna med utlandstermin har hittills till stor del
finansierats genom tillfälliga anslag, bl.a. anslag från
näringslivet, olika stiftelser och av de studerande själva. För
att verksamheten skall bli effektiv, måste den få en stabil
finansiering via riksstatsanslagen. Ett reguljärt och centralt
inslag i utbildningen kan inte bygga på tillfälliga anslag.
Merkostnaden för en utlandstermin varierar kraftigt.
Utöver utgifter för undervisning och resor för de studerande
till de utländska orterna kommer kostnader för
kontaktverksamhet och uppbyggnad av nätverk av
kontakter. Många gånger kommer också krav på andra
motprestationer såsom erbjudande av kurser vid Lunds
universitet på engelska, tyska och franska för
utbytesstuderande. Merkostnaden för denna verksamhet
kan beräknas till ca 5.000 kronor per studerande inom
utbildningen.
Satsningen på utlandsstudier bör genomföras under en
treårsperiod. Antalet nybörjare per år på ekonomilinjen är
260 och på internationella ekonomilinjen 90. Totala
merkostnaden för denna verksamhet uppgår därför under
treårsperioden till ca 600.000 kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag syftande till att
kvaliteten i ekonomutbildningen kan hållas på en hög nivå.

Stockholm den 25 januari 1991

Rune Rydén
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)