Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:3206 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde8Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4233098

±0

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

2190000

−200000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

123013

±0

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

720015

±0

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

204800

±0

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

249786

−50000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

327202

±0

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

408450

±0

Summa

8456364

−250000

Amnesti för ensamkommande

Ensamkommande barn och unga har drabbats hårt av de senaste årens omsvängning av migrationspolitiken. Införandet av den tillfälliga begränsningslagen, Migrationsverkets långa handläggningstider och turerna kring gymnasielagen har skapat mycket lidande och stor stress. När självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används möter skarp kritik är en amnesti nödvändig. Vänsterpartiets förslag att införa en amnesti för ensamkommande beskrivs närmare i motion Svensk flyktingpolitik (2021/22:V241).

De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas mellan utgiftsområde 8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 240 miljoner kronor under 2022. De föreslagna anslagsändringarna till följd av genomförandet av en amnesti för ensamkommande bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr. 2021:203).

Höjd dagersättning asylsökande

Dagersättningen för asylsökande regleras i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Dagersättningen har inte höjts sedan 1994. Redan då låg den under dåvarande nivå för försörjningsstöd. Med de nuvarande reglerna får ett typhushåll som består av en ensamstående förälder med två barn (10 år och 13 år) 4990 kronor per månad i dagersättning.

Den undermåliga materiella standard som präglar tiden som asylsökande beskrivs som den främsta orsaken till bristande hälsotillstånd hos asylsökande i bl.a. Delmis rapport (2018:8) Asylsökandes möte med Sverige. Vänsterpartiet vill mot denna bakgrund höja dagersättningen så att den betalas ut enligt nivå på riksnormen i försörjningsstödet. I motion Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (2021/22:V260) lägger vi förslag om att höja försörjningsstödet med 500 kronor per barnhushåll och månad, samt 200 kronor per barn och månad. Det innebär att samma typhushåll som beskrivs ovan, bestående av en ensamstående förälder med två barn (10 år och 13 år), med vårt förslag skulle få 10640 kronor per månad. Dagersättningen för asylsökande bör höjas i enlighet med riksnormen. Detta bör riksdagen besluta.

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär att en del personer som idag väntar på beslut om uppehållstillstånd får sin ansökan beviljad. Därmed flyttas de från asylmottagande till kommunmottagande och kostnaden för gruppen flyttas från anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 till anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13. Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning av anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 350 miljoner kronor 2022.

För att finansiera förslaget om höjd dagersättning för asylsökande föreslår Vänsterpartiet att anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader utökas med 150 miljoner kronor 2022, 140 miljoner kronor 2023 och 150 miljoner kronor 2024. De föreslagna anslagsändringarna är baserade på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr. 2021:666).

Anslag 1:6Offentligt biträde i utlänningsärenden

Genomförandet av ovan nämnda amnesti innebär minskade kostnader för återkommande rättsliga prövningar inom asylsystemet. Därmed minskar kostnaden för offentliga biträden. Vänsterpartiet föreslår därför att anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden minskas med 50 miljoner kronor 2022.

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)