Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:3208 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde13Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Etableringsåtgärder

142030

±0

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

4516216

640000

1:3

Hemutrustningslån

167271

±0

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

129681

±0

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

100919

±0

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

640039

50000

3:2

Jämställdhetsmyndigheten

76280

±0

3:3

Bidrag för kvinnors organisering

28163

±0

4:1

Åtgärder mot segregation

500000

±0

4:2

Delegationen mot segregation

18416

±0

Summa

6319015

690000

Anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Ensamkommande barn och unga har drabbats hårt av de senaste årens omsvängning av migrationspolitiken. Införandet av den tillfälliga begränsningslagen, Migrationsverkets långa handläggningstider och turerna kring gymnasielagen har skapat mycket lidande och stor stress. När självmord och självskadebeteende bland ensamkommande ökar samtidigt som rättssäkerheten brister inom asylprövningen och de åldersbedömningar som används möter skarp kritik är en amnesti nödvändig. Vänsterpartiets förslag att införa en amnesti för ensamkommande beskrivs närmare i motion Svensk flyktingpolitik (2021/22:V241).

För att finansiera förslaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget höjs med 640 miljoner kronor 2022, 650 miljoner kronor 2023 och 670 miljoner kronor 2024.

De ekonomiska effekterna av förslaget fördelas mellan utgiftsområde 8 och 13. Sammantaget ökar kostnaderna för staten med 240 miljoner kronor under 2022. De föreslagna anslagsändringarna till följd av genomförandet av en amnesti för ensamkommande bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr. 2021:203).

Anslag 3:1Särskilda jämställdhetsåtgärder

Vänsterpartiet vill öka stödet till kvinnojourerna som pekar på ett stort behov, särskilt i spåren av coronapandemin. Vi föreslår en höjning av anslaget med 50 miljoner kronor per år till detta ändamål.

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)