Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:1282 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

45 645 099

3 925 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

45 422 161

4 100 000

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1 357 000

±0

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 316 000

±0

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

35 792

±0

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1 491 700

±0

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

809 604

±0

2:1

Försäkringskassan

9 276 970

±0

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

72 978

±0

99:1

Ersättning för sjuklön, inkl. arbetsgivaravgifter

±0

±0

Summa

106 427 304

8 025 000

 

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Anslaget föreslås ökas med 900 miljoner kronor till följd av Vänsterpartiets förslag om att stärka sjukförsäkringen genom att höja taket i sjukpenning för arbetssökande, avskaffa sjukpenning på fortsättningsnivå samt höja ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.[1] Förslagen beskrivs närmare i motionen En fungerande sjukförsäkring (2022/23:V241)

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst föreslås anslaget höjas med 2 miljarder kronor.[2]  

Anslaget föreslås öka med ytterligare 1 025 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att höja inkomstpensionerna. Förslagen beskrivs närmare i motionen Pensioner att leva på (2022/23:V240).

Sammantaget förslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 3 925 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Vänsterpartiet föreslår att anslaget tillskjuts 3,1 miljarder kronor 2023 till följd av vårt förslag om att stärka sjukförsäkringen.

Anslaget föreslås också öka med 1 miljard kronor till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst.

Sammantaget förslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 4 100 miljoner kronor 2023.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ida Gabrielsson (V)

 


[1] RUT 2022:600

[2] RUT 2022:577

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)