Utbyggnad av järnvägen Skånebanan till dubbelspår Helsingborg–Hässleholm–Kristianstad

Motion 2022/23:1371 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att successivt bygga ut Skånebanan från Helsingborg till Kristianstad till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Järnvägen mellan Helsingborg och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Skånebanan som den heter passerar via bland annat Åstorp, Kvidinge, Klippan, Perstorp, Tyringe och Hässleholm.

Det utgör ett viktigt nav för pendlare för såväl arbete som utbildning samt direkttåget på stambanan till Köpenhamn och Stockholm. Kristianstads Högskola, såväl som kvalificerade yrkesutbildningar i Hässleholm, innebär ökande behov av en väl fungerande kollektivtrafik. Banans längd är totalt 11,3 mil och trafikeras av både person- och godståg. Enbart direkt berörda orter och städer utgör i sig upp emot 400 000 invånare. Enligt uppgifter från Trafikverket går det enbart mellan Hässleholm och Kristianstad, en sträcka på tre mil, över hundratalet tåg per dygn.

Längs sträckan finns industri- och tillväxtorter med stora behov av ökad kollektivtrafik. Framförallt är det sträckan Klippan och Perstorp där trycket ofta är som mest påtagligt med uppehåll för mötande tåg. Det är angeläget att industriföretagen i regionen har möjligheter att utvecklas för jobb och tillväxt. Rörelsemönstret för människor är gränsöverskridande. Jobb, utbildning och bostad kan finnas på olika orter och pendling.

För att stärka den hållbara utvecklingen i regionen är det av stor vikt att det finns en väl fungerande kollektivtrafik. Flera kommuner längs sträckan är industrikommuner där utbildningsnivå och arbetsmarknadssituation gör att väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en gynnsam utveckling.

En utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan gör att tågtransporter för såväl gods som människor blir ett tänkbart alternativ till den vägsträckning, riksväg 21, där belastningen av såväl personfordon som lastbilar blir allt tyngre.

Det är vanligt att tåg får stanna under färden för att släppa fram mötande, vilket i sin tur innebär att resenärer missar att komma med anslutande tåg.

Dubbelspår på hela eller till att börja med delar av sträckan har länge funnits med i diskussionen kring infrastrukturens utveckling under ett antal år och Sverigeförhandlingarna, som legat till grund för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, resulterade i att sträckningen togs med för kommande planering och satsningar. Senast i den nationella planen från i juni så beslutades om förbättringar på sträckan Åstorp-Hässleholm och Hässleholm-Helsingborg med höjd hastighet och förlängt mötesspår.

Det finns dock all anledning att särskilt framhålla betydelsen av att Skånebanans utveckling särskilt beaktas även i kommande planering för att skynda på en utbyggnad.

 

 

 

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ewa Pihl Krabbe (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)