Upplopp

Motion 2004/05:Ju314 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reglerna om upplopp i 16 kap. 1 och 2 §§ BrB snarast skall ses över.

Motivering

Respekten och förtroendet för domstolarna, rättssystemet och i förlängningen demokratin bygger på allas likhet inför lagen och att de straff som döms ut är förutsebara, proportionella och välgrundade.

Efter händelserna i Göteborg under toppmötet sommaren 2001 har en diskussion om brottsbalkens regler vad gäller upplopp och våldsamt upplopp väckts. Många av de domar som fallit grundar sig just på denna lagstiftning.

Lagstiftningen har tidigare använts exempelvis när det uppstått bråk vid stora evenemang såsom fotbollsderbyn och liknade. Efter Göteborg synes dock praxis när det gäller påföljdsval ha förändrats dramatiskt. De ställningstaganden vad gäller påföljdsvalet som Högsta domstolen gjort vid sin överprövning av några domar visar att lagstiftningen är otydlig och ger ett alltför brett tolkningsutrymme.

Vänsterpartiet anser att lagstiftningen i sin formulering är mycket ålderdomlig och att de vägledande förarbetena som finns inte lämpar sig för situationer som kan uppstå i ett modernt samhälle.

Vänsterpartiet har tidigare motionerat i samma ärende. Justitieutskottet avstyrkte då motionen med följande motivering: "Utskottet kan hålla med om att bestämmelserna om upplopp och våldsamt upplopp inte är någon modern lagstiftning. Mot bakgrund bl.a. av händelserna i samband med EU-toppmötet i Göteborg år 2001 utgår utskottet ifrån att regeringen kommer att se över bestämmelserna och tillämpningen av dessa." Då inget initiativ från regeringen fanns i sikte tog Vänsterpartiet upp frågan i en interpellation med justitieministern som efter att ha konstaterat att lagen är skriven på ett ålderdomligt sätt sade: "Vi är överens om att lagen bör ses över. När jag säger att det är fråga om ett ålderdomligt språk innebär det inte att det är något oviktigt. I juridik är varje ord tekniskt av stor betydelse. Det handlar inte bara om något slags språklig kosmetika. Orden i en lagtext är oerhört viktiga. Jag vill understryka det. Det är därför det finns ett behov." Ministern var dock inte beredd att tala om när den efterfrågade översynen ska ske.

Såväl utskottet som ministern är således överens med Vänsterpartiet om behovet av en översyn, men ännu har inga initiativ tagits. Åtgärder måste således vidtas. Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att BrB 16 kap. 1 och 2 §§ och dess förarbeten snarast skall bli föremål för översyn för att anpassas till ett modernt samhälle. Detta bör riksdagen som sin mening regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2004

Rolf Olsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)