Undervisning i sex och samlevnad

Motion 2021/22:3633 av Ulrika Karlsson (M)

av Ulrika Karlsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sex- och samlevnadsundervisning som obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att följa, stödja och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även unga som bor på HVB-hem bör ha rätt till likvärdig undervisning i sex och samlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att språkintroduktion och sfi-utbildning bör innefatta sex- och samlevnadsutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lärarutbildningen ska ge lärarstudenter nödvändiga grundförutsättningar för att klara av uppgiften som lärare. Trots att det sedan 1955 är obligatoriskt med sex- och samlevnads-undervisning i den svenska skolan är inte sex och samlevnad ett obligatorium i alla lärarutbildningar. Utan fullgod utbildning för alla lärarstuderande inom sex och samlevnad är svårt att säkerställa att alla elever sedermera får den undervisning de har rätt till.

Sex och samlevnad är idag integrerat i skolans styrdokument men frågorna är inte en integrerad del hos Skolverket varför det är önskvärt att regeringen ger Skolverket i uppdrag att följa, stödja och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen. Detta i syfte att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och för att tidigt identifiera vilka områden som behöver utvecklas.

Skolinspektionen och Socialstyrelsen har konstaterat att det finns brister i den sex- och samlevnadsundervisning som ges på HVB-hem, om den ens ges. Rapporter säger att unga på HVB-hem har större sexuell ohälsa och utsätter sig för större risker än andra ungdomar. Personal på boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar behöver kompetens att möta frågor och behov kring sexuell hälsa och rättigheter.

Språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet behöver integrera sex- och samlevnadsfrågor i enlighet med läroplanen då nyanlända ungdomar har rätt till dessa kunskaper på samma villkor som andra unga personer som vuxit upp i Sverige. På samma sätt borde det integreras i sfi-utbildningen. Många nyanlända vuxna kommer från länder utan eller med begränsad sex- och samlevnadsundervisning. Frågor om kön, sexualitet, jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter borde vara en obligatorisk del av sfi-undervisningen.

Ulrika Karlsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)