Tandvård

Motion 1990/91:Ub673 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att
tandhygienistlinjen skall förlängas från 40 till 80 poäng. Den
nuvarande tandsköterskeutbildningen i gymnasieskolan
skall överföras till högskolan. Dessutom skall det finnas en
möjlighet att inom ramen för tandhygienistutbildningen få
kompetens som tandsköterska. Vidare föreslås att en ny
linje på 120 poäng inrättas för utbildning till tandtekniker.
Tandtekniker
Vi ansluter oss till förslaget i budgetpropositionen att
den framtida tandteknikerutbildningen bör bedrivas inom
högskolan och att en ny linje på 120 poäng inrättas från 1
juli 1992.
Vi menar att teknikerutbildning bör bedrivas i nära
anslutning till tandläkarutbildning. Därav följer att den
skall bedrivas inom den statliga högskolan. Vi anser att all
högskoleutbildning på sikt bör vara statlig. Det underlättas
av att nya utbildningar inte startas inom den kommunala
högskolan.
Tandsköterska
När det gäller förslagen om förändringar i
utbildningarna till tandsköterskor och tandhygienister är vi
mera tveksamma. Den tvååriga utbildningen till
tandsköterska inom gymnasieskolans ram startade i slutet
av 70-talet. Den ger kompetens och formell behörighet för
att bl.a. assistera tandläkare, sköta instrumentvården, ta
röntgenbilder, ge tandhälsoinformation och polera tänder.
Det finns ca 16 000 tandsköterskor i landet. Vi har erfarit
att på många håll utnyttjas inte tandsköterskornas
behörighet i det praktiska arbetet, utan de flesta fungerar
endast som assistenter till tandläkare. Såvitt vi förstår
kommer tandläkarna även i framtiden att ha behov av en
assisterande tandsköterska. De arbetsuppgifter en assistent
har är inte av den karaktären att de fordrar
högskoleutbildning. Snarare tror vi att rekryteringen till
yrket försvåras om utbildningen förläggs till högskolan.
Regeringen har inte heller redovisat något argument för att
utbildningen inte skall vara kvar i gymnasieskolan.
Den grundläggande tandsköterskeutbildningen bör även
i fortsättningen vara en utbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Den bör kunna placeras inom den nya
treåriga omvårdnadslinjen. Därmed poängteras också att
utbildningen är en vårdutbildning.
Tandhygienist
För tandhygienister finns i dag två utbildningar. Dels kan
den som har formell behörighet som tandsköterska
vidareutbilda sig inom högskolan genom en 40 poängs
utbildning, dels kan den som har annan gymnasieutbildning
genomgå tandhygienistutbildning om 80 poäng. Den senare
utbildningen har bedrivits på försök. Universitets- och
högskoleämbetet har utvärderat den tvååriga
tandhygienistutbildningen och redovisar positiva
erfarenheter.
Det finns i dag ungefär 2 000 
högskoleutbildade tandhygienister. De har
behörighet att bl.a. ta bort tandsten och ge andra
förebyggande behandlingar. Regeringens förslag innebär
att tandhygienistutbildningen skall vara 80 poäng och att ett
frivilligt tandsköterskemoment skall ingå för dem som inte
tidigare har genomgått tandsköterskeutbildning.
Eftersom vi förordar att det även i framtiden skall finnas
en tandsköterskeutbildning i gymnasieskolan kan vi inte
heller helt acceptera regeringens förslag vad gäller
tandhygienistutbildningen. Den tvååriga utbildningen som
bedrivs på försök bör permanentas. Men dessutom bör den
ettåriga tandhygienistutbildningen för dem som är
tandsköterskor finnas kvar. På det sättet kommer det att
finnas möjlighet för de tandsköterskor som så önskar att få
en vidareutbildning till tandhygienist.
Tandhygienistutbildningarna bör samordnas med
utbildningarna till tandläkare och tandtekniker och
bedrivas inom den statliga högskolan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att tandteknikerutbildningen
organiseras inom den statliga högskolan,
2. att riksdagen beslutar att tandsköterskeutbildningen
skall vara kvar inom gymnasieskolan inom ramen för
omvårdnadslinjen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tandhygienistutbildningarna.

Stockholm den 25 januari 1991

Lars Leijonborg (fp)

Carl-Johan Wilson (fp)

Margitta Edgren (fp)

Barbro Westerholm (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)