Stöd vid flerbarnsfödsel

Motion 1993/94:Sf227 av Ingvar Svensson (kds)

av Ingvar Svensson (kds)
Antalet flerbarnsfödslar har ökat under de senaste 6--7
åren. 1987 var antalet trillingfödslar 20. 1989 var de 31 och
1992 var de 54. Ett mindre antal fyrlingfödslar har
tillkommit under denna tid (4--5 per år).
Förståelsen för de praktiska problem som uppstår i en
familj vid flerbarnsfödslar är inte särskilt omfattande. Både
ekonomiskt och personellt ställs sådana familjer inför stora
påfrestningar. De offentliga myndigheternas insatser för att
hjälpa till under de första problematiska åren är inte
speciellt generösa och står t.ex. inte i rimlig proportion till
behandling av andra grupper med akuta problem.
Vid tvillingfödslar kan en person tillnöds vara tillräcklig
för en tillfredsställande omvårdnad. Men vid trilling- eller
fyrlingfödsel klarar inte en person av detta av rent praktiska
skäl. Arbetsbelastningen blir helt enkelt för hög för en
person. För att på ett tillfredsställande sätt vårda tre eller
fyra barn som är samtidigt födda krävs under en relativt lång
period två vårdare. Varken föräldraförsäkringen eller
socialtjänsten ger tillräckligt goda villkor för att detta skall
kunna ske på ett bra sätt.
Föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen kommer att förändras med
anledning av kommande proposition. I paketet med
vårdnadsbidrag förutsätts de 90 dagarna med garantibelopp
vid enbarnsfödsel slopas. Hur detta påverkar reglerna vid
flerbarnsfödsel är inte klarlagt.
Vid tiden för motionsskrivandet gällde dock följande:
Föräldraförsäkringen med anledning av barns födelse utges
med högst 450 dagar, varav 360 med belopp relaterat till
inkomst och 90 dagar relaterat till garantinivån. Vid
flerbarnsbörd utges föräldrapenning för tillkommande barn
med 90 dagar försäkringsrelaterade och 90 dagar med
garantinivån per barn.
I samband med tvillingfödsel kan det vara rimligt att
endast göra en tilldelning av antalet inkomstrelaterade
dagar med 90 dagar. En person bör under normala
omständigheter ha faktiska möjligheter att handha
vårdnaden om två samtidigt födda barn, även om
merarbetet är betydande.
Vid trillingfödsel utgår alltså 360+90+90 dagar som är
baserade på inkomstnivå, dessutom utgår 90+90+90 dagar
efter garantinivån. För två föräldrar utgår alltså totalt med
jämn fördelning 270 dagar vardera med inkomstrelaterad
föräldraförsäkring och vardera 135 dagar med garantinivån.
Om dessa tre barn i stället fötts med ett intervall på t.ex.
12 månader skulle i stället 1 080 dagar med
inkomstrelaterad föräldrapenning utgått plus
garantidagarna.
Det kan konstateras att det knappast är rimligt att två
föräldrar under en period då båda uppbär ersättning enligt
garantinivån kan klara sig ekonomiskt på detta. Effekterna
av det nuvarande systemet är alltså besvärande för dem som
får flerbarnsbörd med trilling- eller fyrlingfödsel. Det är ett
stort bekymmer för de familjer som drabbas av detta system
men totalt sett är det för försäkringssystemet ett litet
problem.
En förbättrad nivå vad gäller föräldraförsäkringens
ersättning i samband med trilling- och fyrlingfödslar får till
följd att samhällets kostnader för socialhjälp minskas.
Det borde vara rimligt att antalet inkomstrelaterade
ersättningsdagar för det ''tredje'' barnet vid en trillingfödsel
borde vara lika stor som för det ''första'', dvs. 360 dagar med
inkomstrelaterad ersättning. Tillskottet för det ''fjärde''
barnet i fyrlingfödsel kan däremot ske enligt nuvarande
regler. Det finns säkert andra modeller för att lösa det
praktiska problemet. Regeringen bör skyndsamt utreda
frågan för att finna en lämplig modell för att lösa det
faktiska problemet.
Hemhjälp
Socialtjänstlagen ställer krav på kommunerna att ge
erforderlig hjälp för skötsel av barn. Enligt uppgifter från
den nystartade föreningen för trillingfamiljer är det
praktiska problem med att få hemhjälp av kommunerna. På
grund av den arbetsbelastning som uppstår i familjen vid en
flerbarnsfödsel borde det vara en självklarhet att de
kommunala myndigheterna gör sitt bästa för att underlätta
situationen. Dels är det problem att faktiskt få den
hemhjälp man behöver, dels finns det ibland orimliga
avgiftsuttag från familjerna.
Regeringen bör på lämpligt sätt vidta åtgärder så att den
arbetsbelastning som drabbar familjer vid flerbarnsfödsel
inte utökas genom socialtjänstens agerande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att skyndsamt utreda
frågan om en förbättrad föräldraförsäkring vid trilling- och
fyrlingfödsel,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om socialtjänstens stöd till familjer
vid fler- barnsfödsel.1

Stockholm den 20 januari 1994

Ingvar Svensson (kds)
1 Yrkande 2 hänvisat till SoU
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)