Snabbtågen på kust-till-kustbanan

Motion 1992/93:T512 av Charlotte Branting och Christer Lindblom (fp)

av Charlotte Branting och Christer Lindblom (fp)
Sydöstra Sverige har under många år dragits med en svag
sysselsättnings- och befolkningsutveckling.
Befolkningsstatistiken för år 1992 visar, att denna bild står
sig. I Sverige kan två sammanhängande områden med svag
utveckling registreras. Dels är det de etablerade stödlänen
Kopparberg, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland,
dels är det Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge
län i sydöstra Sverige.
För att utveckla svaga landsdelar är det angeläget att
förbättra framför allt kommunikationer och högre
utbildning.
En för hela sydöstra Sverige viktig kommunikationsled
är kust-till-kust-banan mellan Kalmar/Karlskrona och
Göteborg över Växjö, Värnamo och Borås. Här har
länsstyrelserna längs banan tagit fram en utvecklingsplan,
som medfört att Banverket under de senaste åren
genomfört en genomgripande upprustning. Detta har gjort
att de problem som godstrafiken tidigare haft med banans
standard nu är eliminerade. Banverket har i sin planering
för perioden 1994--2003 funnit att ytterligare investeringar
på banan skulle vara utomordentligt lönsamma. En
upprustning så att en hastighet på 160 km/tim kan medges
på större delen av banan föreslås därför av Banverket. För
sydöstra Sverige är det angeläget att den föreslagna
investeringen genomförs.
Av sysselsättningsskäl har en beställning på 14 enheter
av snabbtåget X2000 lagts ut på ABB Traction i Kalmar,
dessa tågenheter skulle med banans längd, resandeunderlag
och allmänna standard, sedan Banverkets planer
genomförts, vara utomordentligt väl lämpade för trafik på
kust-till-kustbanan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de nya snabbtågens placering på
kust-till-kust-banan.

Stockholm den 20 januari 1993

Charlotte Branting (fp)

Christer Lindblom (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)