Rusta upp Ostkustbanan med tvärbanor

Motion 2014/15:537 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rusta upp Ostkustbanan och dess tvärbanor.

Motivering

Sverige befinner sig nu i ett utmärkt läge för att genomföra nya investeringar i framtidens infrastruktur, en infrastruktur som måste syfta till att hålla samman Sverige och skapa förutsättningar för att ta till vara den växtkraft som finns i hela landet. Det är ingen tvekan om att kapacitetsproblemen på järnvägssträckan mellan Gävle och Härnösand är så svåra att det påverkar möjligheterna till tillväxt i hela Norrland och därmed Sverige.

Nya Ostkustbanan skulle kunna öka antalet tåg från dagens 70 till långt över 200. Ett tåg kan bära gods motsvarande 30 långtradare. Ett dubbelspår på sträckan skulle kunna avlasta E4:an med flera tusen lastbilar per dygn med åtföljande minskade koldioxidutsläpp. Det skulle således bidra till att göra Sverige klimatneutralt till 2030.

Idag är tio mötesstationer mellan Gävle och Sundsvall planerade och finansierade. Det är en god början men det väntas öka kapaciteten med bara ca 10 tåg per dygn utan att påverka restiderna positivt. Alliansregeringen aviserade därför i Sverigebygget en byggnation av nya Ostkustbanan. Det innebär ett dubbelspår som halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten mot ett enkelspår. Denna satsning måste nu omedelbart prioriteras vilket bör ges regeringen till känna.

För att ytterligare ta till vara de möjligheter till både arbetsmarkandsförstoring, företagande, jobb och tillväxt som Norrland har är det viktigt att den nya Ostkustbanan även förbinder mot stambanan med en upprustning av tvärbanorna. Det kan gälla t ex mellan Höga Kusten Airport och Långsele, men även andra sträckor är självklart av stort intresse.

Detta bör ges regeringen till känna.

.

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)