Organisationsanslutningen till det socialdemokratiska partiet

Motion 1990/91:K234 av Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Jan Hyttring (c)

av Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Jan Hyttring (c)
Kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet
upphörde vid utgången av l990. Detta beslut togs med
vånda av den socialdemokratiska partikongressen l987.
De riktlinjer som socialdemokraterna angett skall gälla
efter l99l är även de kränkande för den enskilde. Den s k
organisationsmodellen skall införas. Det betyder att facklig
organisation -- klubb, sektion eller avdelning -- ansluter sig
till arbetarkommunen. Organisationsavgiften baseras på
det totala antalet medlemmar i fackorganisationer, således
får alla oavsett partitillhörighet bidraga med
medlemsavgifter.
Skillnaden mot kollektivanslutningen är att den enskilde
inte personligen är bokförd som medlem utan den fackliga
organisationen är medlem.
Återigen visar socialdemokraterna prov på sin dåliga
smak och accepterar inte den enskildes integritet. I detta
fall är till och med reservationsrätten borttagen.
Ett flerpartisystem bygger på att människor själva tar
ställning i partival, och medlemskap är en av demokratins
viktigaste grundvalar. Detta innebär att det aldrig får
förutsättas att någon kategori människor enskilt eller i
grupp vinner anslutning till ett visst parti eller tvingas att
ensidigt stödja en partipolitisk inriktning som är emot den
personliga övertygelsen.
En stark fackföreningsrörelse tillgänglig för alla
anställda, vilken kan skapa balans på arbetsmarknaden i
fördelningen av produktionsresultatet, är en viktig tillgång
i det svenska samhället. Det innebär att det finns ett
övergripande samhälleligt intresse att slå vakt om
fackföreningen som en viktig resurs för den enskilde när det
gäller att värna om sitt kollektiv.
Det får inte vara så att ett enskilt medlemskap i en
fackförening innebär att denna fackförening på grund av
medlemskapet skickar pengar till det socialdemokratiska
partiet. Det skulle vara att betala medlemsavgift utan att få
några rättigheter och utan reservationsrätt.
Alternativet för den enskilde skulle vara att gå ur den
fackliga organisationen och därmed tvingas ställa sig
osolidarisk med arbetskamraterna i deras fackliga arbete.
Det är en framgång att socialdemokraterna nu avskaffat
kollektivanslutningen men oroväckande med det nya
förslaget om organisationsanslutning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
fristående organisation inte må anslutas till politiskt parti.

Stockholm den l9 januari l991

Ingvar Karlsson (c)

Jan Hyttring (c)

i Bengtsfors
Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06
Yrkanden (2)