Motverka oseriösa hyresvärdar

Motion 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till skärpta krav för att motverka oseriösa hyresvärdar för en god bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fastighetsägare som tar emot hyresgäster har ett ansvar att på bästa sätt sköta de bostäder som man ställer till förfogande. Kunskap och kvalitet ska vara i fokus i bostadspolitiken. Krav på acceptabel standard och kunskapsnivå hos den som hyr ut är viktigt att ställa och följas upp. Bostaden är en social rättighet.

Hus som förfaller, kalla element på vintern och regelvidriga hyreshöjningar, är tyvärr ett oskick som får många människor att hamna i problem. Ofta är det redan socialt utsatta människor som hamnar i problematiska situationer. De hänvisas till bostäder med undermåligt underhåll och får sedan svårt att hävda sina röster på grund av olika orsaker ofta kopplade till den personliga situationen. Det kan handla om nyanlända migranter, men också människor som befinner sig i tillfälliga eller långvariga socialt svårbemästrade situationer.

Utanförskapet bekämpas genom en ansvarsfull bostadspolitik. I ett samhälle som håller ihop, med fokus på ökad social trygghet, är rätten till bostad fundamentalt och då ska det inte finnas möjligheter för oseriösa hyresvärdar att agera på marknaden.

Kommunerna har en nyckelroll när det gäller boende. Samråd och samarbete med seriösa hyresvärdar är viktigt att lyfta fram, där parterna på bostadsmarknaden i form av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen gör viktiga insatser.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)