Minskade klimatutsläpp från konsumtion

Motion 2021/22:4075 av Amanda Palmstierna (MP)

av Amanda Palmstierna (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram mål för minskade klimatutsläpp från konsumtion med tillhörande styrmedel och åtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges nu gällande klimatmål täcker bara de så kallade territoriella utsläppen, det vill säga de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Utöver dessa utsläpp tillkommer de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen, vilka inkluderar en produkts eller tjänsts alla utsläpp som sker i alla led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker.

När de konsumtionsbaserade utsläppen räknas blir Sveriges utsläpp cirka 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Nästan två tredjedelar kommer från hushållens konsumtion och drygt en tredjedel från offentlig konsumtion och investeringar. Om Sverige ska klara sitt bidrag till att hålla uppvärmningen under 1,5 grader måste våra konsumtionsbaserade utsläpp minska till nedåt ett ton per person och år. Hälften av utsläppen uppstår i andra länder.

Sverige måste därför ta fram nationella mål och åtgärder för utsläpp som sker till följd av svensk konsumtion - både i Sverige och utomlands. Det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från konsumtion är att såväl satsa på teknikutveckling och klimatsmart konsumtion, som att även konsumera färre resursintensiva varor och tjänster. Det leder dessutom till minskad resursanvändning och minskad miljöpåverkan i övrigt. I centrum för Miljöpartiets politiska vision står en ekonomi som ryms inom planetens gränser

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)