med anledning av skr. 2021/22:109 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Motion 2021/22:4413 av Malin Björk m.fl. (C)

av Malin Björk m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en bredare översyn av reglerna om ersättning till rättsliga biträden i brottmål i syfte att åstadkomma en effektiv kostnadskontroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Offentlig finansiering av rättsliga biträden är en viktig komponent i vår rättsstat. Av stor vikt är också att hushålla med offentliga medel. Under den senaste tioårsperioden har utgifterna för rättsliga biträden närapå dubblerats och uppgick förra året till drygt 3,3 miljarder kronor. Riksrevisionens rapport (RiR 2021:27) visar att det finns allvarliga brister i uppföljning och kontroll av dessa ersättningar. Detta är mycket oroande, då det riskerar att skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet om domstolar inte kan hantera ersättningsanspråken på ett betryggande sätt.

Riksrevisionen lämnar i sin rapport flera skarpa rekommendationer, som skulle leda till tydliga förbättringar av kontrollen över utgifterna. Dessa avfärdas dock av regeringen, som i stället hänvisar till en utredning som lämnade över sitt slutbetänkande redan år 2014. Men, som Riksrevisionen konstaterar, har regeringen därefter inte visat något större intresse för frågan, och inte vidtagit några åtgärder som har fått någon egentlig verkan. Resultaten har uteblivit och kostnaderna fortsätter att skena.

Centerpartiet anser, i likhet med Riksrevisionen, att det är hög tid att se över hela regelverket för ersättning till rättsliga biträden i brottmål. Vi menar att det inom ramen för den översynen vore lämpligt med inriktningen att utöka brottmålstaxans tillämpnings­område, så att taxan kan omfatta dels fler biträden, målsägande och tilltalade, dels mer förhandlingstid än i dagsläget.

Centerpartiet instämmer även i de övriga rekommendationer som Riksrevisionen ger. Det finns anledning att se över Åklagarmyndighetens och Justitiekanslerns respektive roll och möjligheter att bidra till en effektiv kostnadskontroll. Dessutom måste åtgärder vidtas för att rätta till de allvarliga brister som Riksrevisionen upp­märksammat i domstolarnas hantering av biträdesersättningar. Domstolsverket är en myndighet under regeringen. Det är alltså regeringen som ansvarar för att se till att myndigheten faktiskt bistår domstolarna i arbetet med att skapa en effektiv kostnadskontroll.

Malin Björk (C)

Johan Hedin (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-02 Bordlagd: 2022-03-03 Granskad: 2022-03-03 Hänvisad: 2022-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)