Idrottsföreningar och friluftsliv i sociallagstiftningen

Motion 2017/18:401 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv kan omfattas av samma undantag i socialavgiftslagen som redan gäller för medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För socialförsäkringssystemets legitimitet är det principiellt viktigt att så långt som möjligt upprätthålla ett samband mellan de socialavgifter som betalas och de förmåner som dessa avgifter är avsedda att finansiera.

Utgångspunkten bör alltså vara att ha så få undantag som möjligt i socialförsäkringssystemet, men samtidigt måste det finnas en likabehandling mellan helt jämförbara organisationer.

Skillnad i hur socialavgiftslagens undantag tillämpas stämmer inte med riksdagens intentioner när lagen skrevs. Detta tar sig uttryck i att medlemsorganisationer i Riksidrottsförbundet kan åtnjuta befrielse från att betala in socialavgifter för ersättningar upp till ett halvt prisbasbelopp. Detta gäller inte för friluftsorganisationer som är medlemmar i paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv. Detta trots att dessa organisationers verksamhet många gånger är helt jämförbara.

I förarbetet till socialavgiftslagen (prop. 1990/91:76) framgår det att med idrottslig verksamhet avses sådan verksamhet som anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, RF, eller annan jämförlig organisation.

Ursprunget till det statliga friluftsanslaget hanterades av Riksidrottsförbundet i början av 90-talet och kallades då Ö6-anslaget (övriga 6 organisationer). Då omfattades dessa organisationer av undantaget, men när anslaget flyttades till Regeringskansliet omfattades inte längre organisationerna av undantaget. (Mellan 2003 och 2010 hanterades anslaget av Naturvårdsverket.) Eftersom Svenskt Friluftsliv rimligen är en ”jämförlig organisation” med Sveriges Riksidrottsförbund, att idrott och friluftsliv inte går att skilja åt, är det logiskt att Svenskt Friluftslivs medlemmar också omfattas av undantaget i socialavgiftslagen.

Av ovanstående finner vi det angeläget att regeringen ser över socialavgiftslagen (2000:980) 2:a kap, § 19 så att det tydligt framgår att även friluftslivets organisationer omfattas av undantaget i socialavgiftslagen.

 

Lars Tysklind (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)