med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

Motion 1997/98:Ju26 av Siw Wittgren-Ahl och Elisebeht Markström (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Elisebeht Markström (s)

Vi anser att det finns skäl att ta till vara den kompetens som redan i dag finns på området när det gäller regeringens förslag angående behovet av att fortlöpande följa och sammanställa kunskap om de sociala insatser som bedrivs på lokal nivå samt ge stöd till utveckling och förbättring av insatserna vad gäller prostitutionen.

I Göteborg har Prostitutionsenheten funnits sedan 1981. Uppgifterna kan sammanfattas som uppsökande arbete på fältet och förändringsarbete genom individuella kontakter med de aktivt prostituerande kvinnorna och männen, samtidigt som arbetet varit inriktat på informations- och attitydförändrings­arbete bland allmänheten.

Sedan april 1997 drivs i Göteborg även ”KAST-projektet” (köpare av sexuella tjänster). En för Sverige unik psykosocial verksamhet som har som målgrupp köpare och presumtiva köpare av sexuella tjänster. Verksamheten syftar till att medverka till att sexköparna ges möjlighet till ökad insikt och hjälp till självhjälp att styra sexuallivet i annan riktning än mot köp av sexuella tjänster. Projektet drivs i dag med ekonomiskt stöd för förebyggande av hiv och aids, medel som kommunens folkhälsosekretariat disponerar. Den redan befintliga verksamheten, som här beskrivits, tillsammans med ett mångårigt nära samarbete mellan Prostitutionsenheten och Institutionen för socialt arbete i Göteborg med inriktning på såväl forskning som utveckling, gör att vi anser att det finns starka effektivitetsskäl som talar för att ett i ämnet kommande kompetens-center med fördel bör kunna förläggas till Göteborg.

Verksamheten vid ett sådant kompetenscenter skulle kunna inordnas under Socialstyrelsen, som det uppdrag som Socialstyrelsen föreslås få för att fortlöpande följa och sammanställa kunskap om de sociala insatser som bedrivs på lokal nivå samt ge stöd till utveckling och förbättring av insatserna vad gäller prostitutionen i Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetenscenter för utveckling och förbättring av samhällets insatser mot prostitutionen.

Stockholm den 4 mars 1998

Siw Wittgren-Ahl (s)

Elisebeht Markström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-04 Bordläggning: 1998-03-05 Hänvisning: 1998-03-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)