med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

Motion 1997/98:Ju23 av Inger Segelström m.fl. (s)

av Inger Segelström m.fl. (s)

Åtgärder för drogmissbrukande prostituerade

Regeringen föreslår i propositionen Kvinnofrid att det den 1 januari 1999 blir förbjudet att köpa sexuella tjänster. Riksdagen kommer att behandla propositionen våren 1998. Vi välkomnar regeringens förslag till lagstiftning. I propositionen föreslår regeringen extra resurser till polisen och det är bra, men vi tror också att det är nödvändigt med särskilda åtgärder riktade till de prostituerade som är beroende av droger och som finansierar sitt missbruk genom att prostituera sig.

Storstäderna i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping, har flest prostituerade och därmed mest erfarenhet av projekt genom åren. T.ex. har i Stockholm just startat ett nytt center, Pro-Center, och Malmö har i sitt arbete sedan 1982 redovisat för 1997 att kvinnorna som prostituerar sig tillhör tre kategorier:

  • missbruk av beroendeframkallande medel

  • psykisk störning eller sjukdom

  • utslagning från arbetsmarknaden, m.m.

Vid kontakt med prostituerade säger fler att de prostituerar sig, inte för att köpa mat eller betala hyra och kläder utan enbart för att betala för missbruket. Mot den bakgrunden anser vi att det är angeläget att den gruppen ges extra stöd när handeln genom lagstiftning nu förbjuds.

Det pågår idag bra projekt i kommunerna för drogmissbrukare. Vi anser dock att den nya lagstiftningen aktualiserar behovet av ett initiativ för en ny strategi för att nå och stödja drogmissbrukande prostituerade. Vi tror inte att det går med generella lösningar för gruppen utan att det krävs individuella lösningar för varje enskild kvinna. Stödet kan omfatta allt från terapi, medicinska behandlingar till ekonomisk hjälp med skuldsanering och bostad. För att uppnå resultat anser vi att det behövs utarbetas en strategi, i samråd med berörda kommuner, landsting och polisen. Vi tar inte ställning till åtgärderna men anser att det idag saknas en strategi för den här speciella gruppens problem som borde lösas snarast.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utarbetande av en strategi, i samråd med berörda kommuner, landsting och polisen, för åtgärder till stöd för drogmissbrukande prostituerade.

Stockholm den 2 mars 1998

Inger Segelström (s)

Elisebeht Markström (s)

Berit Andnor (s)

Monica Green (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Eva Arvidsson (s)

Agneta Brendt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-04 Bordläggning: 1998-03-05 Hänvisning: 1998-03-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)