med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T74 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Infrastrukturen i Västernorrland
På både lång och kort sikt är det viktigt att satsa på en
utbyggnad av infrastrukturen i Västernorrland. Avgörande
för näringslivets utveckling i Västernorrland är att
kommunikationerna förstärks och byggs ut i länet. Detta är
inte minst viktigt för utvecklingskraften i de mindre
befintliga företagen och för nystartande av företag. Det är
också en rättvisefråga för de människor som arbetar och bor
i länet.
På kort sikt skapas också, genom att satsa på väg- och
järnvägsutbyggnad, meningsfulla jobb för att minska
arbetslösheten.
Västernorrlands infrastruktur har idag betydande brister
som utgör ett hinder för att länet ytterligare skall kunna
utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt.
De områden som det här rör sig om är en förstärkning
och utbyggnad av järnvägsnätet, ett förbättrat vägnät,
förbättrade telekommunikationer, bra flygförbindelser
samt en utbyggnad av högskoleutbildningen.
Efter att ha tagit del av regeringens proposition
1992/93:176 tvingas vi konstatera att regeringens förslag är
otillräckliga.
Länets vägar
Vägstandarden i Västernorrlands län är utan jämförelse
landets sämsta. Orsakerna till den dåliga vägstandarden
beror på flera faktorer. De topografiska villkoren och dåliga
markförhållanden är omständigheter som är bidragande
orsaker till att vägarna håller en låg standard i länet.
Vägnätet trafikeras dessutom av mycket tunga transporter
som snabbt sliter ner vägnätet. Detta är särskilt märkbart
på inlandets vägar som trafikeras av timmertransporter som
belastar ett redan dåligt vägnät. Länet har inte tilldelats
tillräckliga medel för investeringar och underhåll så att
vägstandarden kunnat förbättras.
Vägproblemen innebär en påfrestning för trafikanterna
och för vagnmaterialet som får vidkännas en större
nedslitning än normalt. I underlaget för fördelning av
investerings- och underhållsmedel bör större hänsyn tas till
sådana faktorer som här påvisats som orsaker till länets
dåliga vägstandard.
Europavägar
Det behövs flera stora förbättringar av standarden på E4
genom Västernorrland. Dit hör en ny bro över
Ångermanälven, Vedabron, Åsbergstunneln vid
Örnsköldsvik, södra infarten i Sundsvall samt miljövägen i
Timrå.
Vi socialdemokrater har länge drivit kravet om att Veda-
bron skall byggas och därför tycker vi att det är bra att den
finns med i regeringens förslag.
I övrigt innebär regeringens förslag att det inte avsätts en
krona för ytterligare satsningar på att förbättra E4 genom
länet. Detta kan vi ej acceptera och kräver därför att medel
avsätts för ytterligare upprustning av E4 genom länet. En
förbättring av vägstandarden för E4 genom Västernorrland
är både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt
välmotiverade satsningar.
Vad det gäller E4-sträckan Gävle--Sundsvall vidhåller vi
kravet om att sträckan får motorvägsstandard.
Vi socialdemokrater i Västernorrland ställer oss bakom
regeringens förslag att överföra E14 till stomvägnätet.
Länsvägar
För att uppnå vägverkets målstandard skulle det behövas
en fördubbling av anslaget för drift och underhåll under en
10-årsperiod, från 1 miljard till 2 miljarder.
Järnvägen
Tidigare målsättning för snabbtåg till
Sundsvall/Härnösand har varit att snabbtågsförbindelsen
skall vara klar 1996. I regeringens förslag går man nu ifrån
detta och talar istället om att en viss hastighetshöjning blir
möjlig på sträckan Gävle--Sundsvall. Vad det gäller
tidsplanen är det svårt att utläsa om regeringens förslag
syftar på att åtgärderna skall vidtas under planperioden
eller om det kommer att ske efter år 2003. Detta anser vi
inte vara tillräckligt och vidhåller därför kravet om snabbtåg
till Sundsvall/Härnösand enligt tidigare fastställd tidsplan.
I propositionen slår regeringen fast att ''Nordlänken och
Bottniabanan bör ingå i en långsiktig inriktning''. Vidare
säger man: ''När Ostkustbanan upp till Sundsvall är
anpassad till snabbtågsstandard är det därför angeläget att
utbyggnaden av den s.k. Bottniabanan påbörjas.'' Vi är
positiva till att Bottniabanan byggs och anser därför att
utbyggnadstakten i regeringens förslag är för långsam. Vad
det gäller utbyggnaden av Bottniabanan ber vi att få hänvisa
till våra motioner 1992/93:T517 och 1992/93:T73. I den sist
nämnda motionen föreslår vi att sträckan Örnsköldsvik--
Husum projekteras och byggs under planperioden.
När det gäller Ådalsbanan anser vi att den snarast bör
överflyttas till stomnätet i väntan på att Bottniabanan
byggs.
Våra förslag angående utbyggnaden av järnvägstrafiken
efter Norrlandskusten kan sammanfattas i följande
punkter:  Snabbtåg till Sundsvall/Härnösand 1996
Projektera och bygg Husumspåret inom planperioden
Överför snarast Ådalsbanan till stomnätet Bygg
Bottniabanan från Kramfors till Umeå
Vad det gäller Mittstråket, sträckan Storlien--
Östersund--Sundsvall, är vi positiva till den
kapacitetshöjning som regeringen föreslår. Detta är inte
minst viktigt för utvecklingen av Mitthögskolan.
Flyget
Till en bra infrastruktur hör också bra flygförbindelser.
Därför vill vi understryka vikten av att länets tre flygplatser,
Midlanda, Kramfors/Sollefteå och Örnsköldsvik, behålls
och utvecklas.
I dag är oron stor när det gäller situationen för
flygplatsen Kramfors/Sollefteå. Därför kräver vi att det inte
görs några förändringar av nuvarande driftstöd till
flygplatsen. Den nuvarande stödformen måste först
utvärderas och därefter få en utformning som säkrar flyget
till Kramfors/Sollefteå.
Telekommunikationer
En fortsatt snabb utbyggnad av telekommunikationerna
i länet är en viktig faktor för att åstadkomma en
förstärkning av infrastrukturen i Västernorrland. Med
telekommunikationernas starkt ökade betydelse för många
samhällssektorer ställs också krav på tillgång till den
moderna tekniken t.ex. tillgång till AXE-systemet,
framkomlighet, driftsäkerhet och service. Inte minst viktigt
är att taxepolitiken präglas av rättvisa mellan olika delar av
landet. Åtkomligheten till den moderna
telekommunikationen och en rättvis taxepolitik ökar den
geografiska okänsligheten för näringslivets utveckling och
etablering i Västernorrland.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om satsningar på infrastrukturen i
Västernorrlands län.

Stockholm den 23 mars 1993

Elvy Söderström (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)