med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T44 av Axel Andersson m.fl. (s)

av Axel Andersson m.fl. (s)
Motorväg mellan Söderhamn och Sundsvall
Människors möjligheter till resor och transporter av
varor är två viktiga funktioner i samhället. Goda
kommunikationer kortar avstånd och sparar både arbete
och tid. Förmågan att på ett effektivt sätt kunna organisera
transporter och kommunikationer har en avgörande
betydelse för utvecklingen av både välfärden,
samhällsekonomin och miljön. Därför är det viktigt att
alltid fortsätta arbetet för att utveckla trafikpolitikens och
infrastrukturens möjligheter till förändringar och
förbättringar. Nya tekniska landvinningar kan skapa nya
utrymmen för tidigare oprovade former då det gäller att
planera, bygga och bruka landets infrastruktur.
För oss som bor och verkar i Södra Norrland, dvs. till
stora delar i glesbygd, är bilen ofta ett överlägset färdsätt,
oavsett om vi skall ta oss till arbetet, affären,
fritidssysselsättningen, barnens skola osv. I de delar av
landet där avstånden mellan olika kommuner och områden
är större, erbjuder goda trafikmöjligheter stora vinningar.
Genom en väl fungerande infrastruktur i hela landet kan
människor, oavsett var vi bor, färdas enkelt till och från
olika platser.
E4:an från Gävle till Sundsvall är i dag en mycket
trafikerad och hårt belastad sträcka både av privatbilism
och av näringslivet. Sträckan består i dag av varierande
vägunderlag. Vägen från Gävle till Söderhamn har
Vägverket i i omgångar förbättrat och breddat.
Det är viktigt att Vägverket förtsätter det
förbättringsarbetet också på resterande delen av sträckan
Söderhamn--Sundsvall. Under en längre tid har Vägverket
därför investerat för reparationer och upprustningar av
sträckan och gjort beräkningar och kalkyler för vad
projektet kommer att kosta. Vägverket har i sitt arbete
utgått från att det är viktigt för framtidens bilister att
garanteras en god standard på motorvägar. Det innebär
större framkomlighet och bredare väg, vilket är viktigt med
tanke på den stora andelen tung trafik som passerar på
sträckan varje dag. Motorväg till Sundsvall har också en
stor betydelse för resten av Norrlands kust och inland.
Motorvägsstandard till Sundsvall innebär också att restiden
förkortas och framkomligheten till övre Norrland
förbättras.
I regeringens proposition skrivs att sträckan skall rustas
till motorled och inte till motorväg. Vi är kritiska till dessa
planer. Vägverkets hittills gjorda beräkningar visar att
byggandet av en motorväg blir dyrare i början men den
håller kvalitetsmässigt längre. Det blir mycket dyrare i
framtiden att börja bygga en motortrafikled nu och sedan
om något år konstatera att det egentligen behövs en
motorväg. Dessutom talar trafiktätheten redan i dag för att
sträckan är i behov av en motorväg.
Med denna motion vill vi ytterligare stödja Vägverkets
egna bedömningar och projekteringar för vad som är
riktigt. Vi vill dessutom påpeka att Vägverket med
nuvarande projektering är berett att påbörja vägarbetet
redan i april i år om en politisk enighet om motorvägsbygget
kommer till stånd.
En motorväg från Gävle och till Sundsvall förkortar
restiden och ökar trafiksäkerheten för alla trafikanter. Det
innebär att våra regioner inte bara kan erbjuda goda
kommunikationer utan också kortare avstånd till varandra.
Detta är en viktig förutsättning för att hela landet skall leva.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om motorväg från Söderhamn till
Sundsvall.

Stockholm den 23 mars 1993

Axel Andersson (s)

Ulrica Messing (s)

Widar Andersson (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)