med anledning av skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten

Motion 2020/21:311 av Jonny Cato (C)

av Jonny Cato (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om återvändandeverksamheten som särskilt ser över ansvarsfördelning och uppdrag mellan de berörda myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I rapporten Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) föreslår Riksrevisionen flera åtgärder för att förbättra och effektivisera återvändandeverksamheten. Utgångspunkten är att den som får avslag på sin ansökan och inte beviljas uppehållstillstånd ska återvända. Trots detta är det många som inte återvänder efter avslagsbeslut. Riksrevisionen lyfter fram identitetsutredningen från 2017 (SOU 2017:93) där det beräknas att 20000–50000 personer vistas i Sverige utan tillstånd och att antalet hela tiden ökar. Riksrevisionen rekommenderar bl.a. regeringen att se över Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens uppdrag och ansvarsfördelning, samt överväga förändring av myndighetsorganisationen som ett led i att förbättra återvändandeverksamheten. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömning. Man anser att det är många andra faktorer än ansvarsfördelningen som påverkar återvändandet och att en förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter skulle ta stora resurser i anspråk men inte väsentligt förbättra resultaten. Regeringen bedömer i stället att en analys, inom ramen för nuvarande organisation, av effektiviteten i myndigheternas arbete som inkluderar förslag på åtgärder är tillräcklig. Med beaktande av den kritik som Riksrevisionen framför anser vi dock inte att regeringens föreslagna åtgärd är tillräcklig. Vi anser i stället, i linje med Riksrevisionens rekommendation, att man behöver se över ansvaret och uppdraget mellan berörda myndigheter i en bred utredning om återvändandeverksamheten.

För att upprätthålla asylrätten är det viktigt att den som fått ett avslag återvänder. Ytterligare åtgärder behöver därför vidtas för att ett sammanhållet, humant och effektivt återvändande ska komma på plats. Vi vill därför att det tillsätts en utredning som får i uppdrag att lägga fram förslag på hur en sammanhållen återvändandeprocess ska se ut. En del i denna utredning bör vara att se över ansvarsfördelning och uppdrag mellan berörda myndigheter. Vi tycker också att utredningen brett bör se över hur processen från asylansökan till eventuellt avslag och återvändande kan effektiviseras och förbättras.

Jonny Cato (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-25 Bordlagd: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare