Lagen om vård av unga (LVU)

Motion 1988/89:So318 av Lena Öhrsvik (s)

av Lena Öhrsvik (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So318

av Lena Öhrsvik (s)

Lagen om vård av unga (LVU)

I mål som gäller beredande av vård för barn med stöd av LVU förordnas
regelmässigt offentligt biträde för barnet. I SOU 1987:7 har föreslagits att
offentligt biträde också skall förordnas i andra fall.

Vårdnadshavare har rätt att bestämma om barnets förhållanden. Det har
förekommit att vårdnadshavare på olika sätt omöjliggjort för ett offentligt
biträde att komma till tals med barnet. Att ett offentligt biträde inte får tala
med barnet kan inte vara skäl för omedelbart omhändertagande.

Det skulle underlätta handhavande av målen, om i lagen kunde tas in en
bestämmelse att det offentliga biträdet hade rätt att i förekommande fall
träffa barnet i enrum, och att ett sådant föreläggande från domstolens sida
kunde förenas med ett vitesföreläggande. Bestämmelser i denna riktning
skulle kunna beaktas i det arbete som försiggår i departementet med anledning
av ovanstående utredning.

När en socialnämnd har fattat beslut om omedelbart omhändertagande
av ett barn eller en ungdom med stöd av 6 § lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU), skall beslutet underställas länsrätten. Om länsrätten
inte fastställer nämndens beslut, kan socialnämnden överklaga beslutet
till kammarrätten och därefter regeringsrätten.

Det har i praktiken visat sig att regeringsrätten inte tar ställning till beslut
om omedelbart omhändertagande förrän det föreligger en fullständig utredning
i ärendet (eller åtminstone mycket omfattande kompletteringar).
Avsikten med det omedelbara omhändertagandet åsidosätts då. Det kan
inte ha varit riksdagens avsikt att på det sättet minimera bl.a. det skydd, som
ett omedelbart omhändertagande utgör.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behov av förändringar i LVU.

Stockholm den 25 januari 1989

Lena Öhrsvik (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)