Kyrkofrid

Motion 1996/97:Ju809 av Eva Goës och Ewa Larsson (mp)

av Eva Goës och Ewa Larsson (mp)
Fridslagarna
Birger Jarl stiftade enligt traditionen de s k fridslagarna:
kvinnofrid, hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid. De bekräftades
genom Alnö stadga år 1280. S k asylkyrkor fanns i Sverige
redan under medeltiden. Sedan dess har lagarna i många
avseenden förfallit. När det gäller hemfriden och
kvinnofriden har vi i Sverige sedan länge kända problem och
lagen räcker inte alltid till för att skydda den utsatta. På
senare år har det visat sig att inte heller kyrkofriden har
tillräckligt lagskydd.
Polisen kan tränga in i kyrkor och hämta ut människor, som inte gjort sig
"skyldiga" till annat än att ha flytt från en för dem outhärdlig verklighet i
det
egna landet. När de hotas av polisen har de tagit sin tillflykt till kyrkan, som
sedan gammalt i Europa betraktats som okränkbart heligt rum. Men
okränkbarheten gäller ej i Sverige.
I Sverige har man tagit sig in i Alsike kloster och hämtat flyktingar, likaså i
Malung i en frikyrka och på Vikbolandet, hände samma sak i ett kyrkorum.
Mönstret upprepar sig.
Kyrkofrid
På Birger Jarls tid var det de styrandes uppgift att skydda
dem som tog sin tillflykt till kyrkan, och de som förgrep sig
på dem som tog sin tillflykt till kyrkans skydd skulle straffas.
I dag tillåter lagen statens representanter att gå in i kyrkor
och med våld föra ut dem som sökt kyrkans skydd. På senare
år har många flyktingar tagit sin tillflykt till kyrkan, men de
riskerar då att polisen med tvång skall föra dem därifrån.
Återupprätta lagarna
Mycket av de gamla lagarna behöver återupprättas. Givetvis i
modern form, men med samma syfte. Vid tidigare
behandlingar av ärendet har man uttalat följande:
"Något behov att anordna en fristad för personer som är misstänkta för
brott eller som eftersöks av annan anledning förelåg inte." Miljöpartiet de
gröna anser att det är diskriminerande - en ärekränkning - att likställa
flyktingar med brottslingar.
Vidare talas om frizoner, att justitieministern inte kan tänka sig införa
frizoner, där polisingripanden över huvud taget inte får ske, men det är ju just
en fristad flyktingen söker. Att få leva i fred - i frid - för att få chans till
upprättelse. De har i de flesta fall flytt från tortyr - såväl fysisk som
psykisk
tortyr - men fått avvisningsbeslut från de svenska myndigheterna.
Fattigdomsbevis
Det är ett fattigdomsbevis att Sveriges regering behandlar
dem som märkts av flera års krig och sökt sig en fristad i vårt
land så inhumant och känslokallt. Verkställigheten av
avvisningsbeslut är under all kritik. Vi känner väl till fallet
Sincari, men många har i tysthet avvisats på liknande sätt.
Det kan ifrågasättas om dessa fall omfattats av de mänskliga
rättigheterna.
Förstärk skyddet för
flyktingar
I tidgare betänkande kan man återfinna att remissinstanser
som Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
(SST) och ärkebiskopen tillstyrker yrkandet och Judiska
församlingarnas i Sverige centralråd är positiva till en
ändring i rättegångsbalken för ett omedelbart förstärkt skydd
mot processuella tvångsåtgärder i kyrka eller annan lokal för
religionsutövning. RÅ, rikspolisstyrelsen och juridiska
fakultetsstyrelsen avstyrker motionsförslagen. Ganska väntat.
Idag tycks det saknas ett samlat ansvar vid avvisning. Polisen verkställer
avvisningen och kan rycka flyktingar ut ur kyrkan, men vilka är ytterst
ansvariga för detta? Vid frågestunder har det framkommit att det är polisens
ensak hur man verkställer beslut, men det märkliga är att de agerar på helt
olika sätt i de olika delarna av landet beroende på vilken invandrarregion de
tillhör. Är det Justitiedepartementet, kriminalvården eller Rikspolisstyrelsen
som har det yttersta ansvaret för att reglerna tillämpas lika i hela landet?
Det är något som har gått snett i Sverige. Runt om i landet går skaror ut för
att protestera mot den flyktingpolitik som råder i vårt land i dag, men de
styrande slår dövörat till. Det är allvarligt.
"Att passivt acceptera ett orättvist system är att samarbeta
med detta och därigenom bli medskyldig till dess ondska"
                                     Martin
Luther
King
Miljöpartiet anser att det behöver införas lagar som hindrar
en ovärdig, inhuman flyktingpolitik. Börja med lagen om
kyrkofrid.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kyrkofrid,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om inhumana avvisningar,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om det yttersta ansvaret för avvisningar samt verkställighet av
desamma.

Stockholm den 5 oktober 1996
Eva Goës (mp)

Ewa Larsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)