Kvalificering till välfärden

Motion 2020/21:1041 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett system för kvalificering till välfärden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett av världens mest omfattande och generösa offentliga välfärdssystem. Syftet är att garantera alla invånare en grundläggande service och trygghet, att omför­dela resurser dels mellan individer, dels över tid, beroende på vilken livssituation individen befinner sig i.

Hela detta komplex av välfärdssystem bygger på att om inte alla så åtminstone de allra flesta över tid bidrar till systemet. Summan av alla invånares bidrag till systemet måste helt enkelt räcka till alla de utbetalningar som görs från systemets olika delar.

Det blir mot denna bakgrund helt orimligt att människor som kommer till Sverige och aldrig betalat skatt här ges tillgång till välfärdssystemen från dag ett. Sedan 2005 har 1,6 miljoner människor fått uppehållstillstånd i Sverige. Statistik visar att det tar ca 13 år innan 50% av de nyanlända (flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskrafts­invandrare) blir självförsörjande. Under tiden belastas de svenska skattebetalarna med enorma kostnader. Den årliga kostanden som en icke självförsörjande person i arbetsför ålder belastar det offentliga med beräknas till i genomsnitt 71000 kronor. Ett sådant system är inte hållbart över tid, och dessutom undergrävs incitamenten att arbeta när en person efter bara några få år i arbete kan få samma ersättning eller pension som någon får som har arbetat i decennier.

Under 2018 levde motsvarande 772000 personer i arbetsför ålder på bidrag under hela året (När blir utrikesfödda självförsörjande? Entreprenörskapsforum 2020). Med tanke på att det var högkonjunktur 2018 kan man befara att andelen som lever på bidrag i år och nästkommande år kommer att öka väsentligt. Därför är det nödvändigt att en reform snabbt kommer till stånd. En kvalificering till välfärdssystemen skulle, förutom att bidra till att göra systemen mer ekonomiskt hållbara, stärka incitamenten för de ny­anlända att etablera sig på arbetsmarknaden. En av anledningarna till att så många väljer att leva i utanförskap är att dagens bidragsnivåer gör det olönsamt att ta steget från bidrag till arbete.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)