Jordförvärvslagen

Motion 2017/18:270 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jordförvärvslagen bör efterlevas och att tillämpningen bör göras mer transparent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges åker- och skogsmark ägs av staten, kyrkan, storbolag och privatpersoner. Jordförvärvslagen finns kvar men är tandlös jämfört med tidigare och med hur privat markägande skyddas i en del andra länder.

Dock ska förvärven från juridiska personer prövas när de vill köpa mark från fysiska personer, så att inte de juridiska personernas ägande ökar. För förvärvstillstånd ställs krav på att de också säljer av mark.

Men jordförvärvslagens muskler är slappa. Om en juridisk person ges förvärvstillstånd åläggs den normalt att inom fem år sälja av en motsvarande areal till en fysisk person. Uppfylls inte detta händer inget annat än att förvärvstillstånd ska nekas vid nästa eventuella köp.

Detta torde ofta inte följas, det är också mycket svårt för andra än möjligen tillståndsmyndigheterna att kontrollera att lagen följs.

Det finns nu krafter som vill förenkla juridiska personers möjlighet att förvärva jord och skog. Starka kapitalintressen skulle gärna se detta.

En utveckling mot att Sveriges åkrar och skogar alltmer skulle ägas av juridiska personer, och allt mindre av lantbrukare och privata skogsägare, är dock mycket tvivelaktig. Det har ett stort värde att dagens enskilda ägande av åker- och skogsmark över hela landet inte minskar utan hellre ökar.

Detta bör ges regeringen tillkänna. Likaså bör regeringen se till att dagens jordförvärvsregler verkligen efterlevs, och att deras tillämpning görs mer transparent så att detta kan kontrolleras.

Staffan Danielsson (C)

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)