Järnvägslinjen Boden--Haparanda

Motion 1992/93:T527 av Per-Ola Eriksson (c)

av Per-Ola Eriksson (c)
Fungerande kommunikationer har en avgörande
betydelse för en regions utveckling. Järnvägen fyller en
viktig funktion i detta sammanhang. För östra Norrbotten
är bandelen Boden--Haparanda av stor betydelse.
Haparandabanan som är enkelspårig har en längd av
166,5 km och är mycket hårt nedsliten. På grund av banans
dåliga skick råder det hastighetsnedsättningar till 40--50
km/h under vissa perioder. Den är ej elektrifierad och
saknar ATC- och FJB-utrustning.
Sommaren 1992 upphörde persontrafiken på
Haparandabanan, vilket fått mycket negativa konsekvenser
för befolkningen i berörda områden.
Godstransporterna som omfattar ca 950 000 ton per år
utgörs huvudsakligen av sågade trävaror, timmer,
pappersmassa, papper och kopparslig/mineraler. Enligt
bedömningar inom SJ Gods förväntas godstransporterna
öka med närmare 20 procent till år 2000.
Haparandabanan ingick tidigare i stomjärnvägsnätet
men överfördes under 1980-talet till länsjärnvägsnätet och
under Länstrafiken i Norrbottens ansvar. Denna åtgärd som
fått många negativa konsekvenser stod i bjärt kontrast till
ambitionerna att utveckla ett nordiskt trafiksystem inom
järnvägens område. Riksdagen bör nu besluta att
Haparandabanan skall överföras till stomjärnvägsnätet.
Detta bör ges regeringen till känna.
En upprustning av Haparandabanan är nödvändig för att
godsoch persontrafiken skall kunna utvecklas.
Investeringarna bör t.ex. omfatta en ordentlig förstärkning
av banvallen, elektrifiering och en omaxlingsstation i
Haparanda. Den bör ingå som ett av de projekt som skall
prioriteras inom ramen för de satsningar på
infrastrukturinvesteringar som skall ske de närmaste åren.
Investeringar i denna typ av infrastruktur har också en
väsentlig betydelse för att skapa arbetstillfällen i östra
Norrbotten som idag är en av landets hårdast drabbade
regioner. Detta bör ges regeringen till känna.
Den pågående utvecklingen i Ryssland med omfattande
satsningar i Murmanskområdet och på Kolahalvön kan
skapa nya och betydelsefulla utvecklingsmöjligheter för
näringslivet och transportsektorn. Eftersom
Haparandabanan är den enda fasta järnvägsförbindelsen
mellan Norge/Sverige och Finland/Ryssland skulle banan få
en väsentlig betydelse för järnvägstrafiken och
kommunikationerna på Nordkalotten.
Riksdagen bör hos regeringen begära att en omfattande
studie görs av strategiska investeringar inom
järnvägsområdet på Nordkalotten i syfte att utveckla hela
regionens näringsliv. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bandelen Boden--Haparanda
skall tillföras stomjärnvägsnätet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av bandelen
Boden--Haparanda,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om järnvägsinvesteringar på
Nordkalotten.

Stockholm den 25 januari 1993

Per-Ola Eriksson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)