Helikopterberedskap

Motion 1991/92:Fö202 av Carl Olov Persson och Åke Carnerö (kds)

av Carl Olov Persson och Åke Carnerö (kds)
Sverige är i behov av räddningshelikoptrar. Helikoptrar
och personal finns redan, men beredskap finns inte i den
omfattning som är önskvärd.
Helikoptrar kan utföra snabba och säkra
ambulanstransporter utan att besväras av halka, tät trafik
eller oframkomlig terräng. Skadade personer kan vinschas
upp från skog, fartyg och andra platser som är svåra att nå.
I en del fall kan helikoptertransport vara nödvändig då svårt
medtagna och skadade personer snabbt behöver få
specialistvård.
Helikoptrar kan också användas för insatser vid
miljöskador, skogsbränder, rekognosering av
skadeområden och för transporter av räddningsstyrkor.
Sammanfattningsvis finns alltså behov av helikoptrar
inom sjukvård, kommunal räddningstjänst, sjö-, fjäll- och
flygräddning och övrig samhällsservice.
För att kunna utföra alla dessa uppdrag behövs en
tvåmotorig helikopter utrustad med vinsch, strålkastare och
medicinsk utrustning. Idag är det försvaret som har de bästa
helikopterresurserna i detta avseende. Tyvärr håller man
för det mesta bara beredskap då försvarets egna
organisationer kräver det.
Under kvällar, nätter och helger förekommer ringa eller
ingen beredskap. I akuta situationer försöker man samla
ihop en besättning!
Det vore därför önskvärt med beredskap dygnet runt
med speciellt de tunga räddningshelikoptrar som idag finns
på sex platser i vårt land. Det gäller Luleå, Söderhamn,
Stockholm/Berga, Visby, Ronneby och Göteborg/Säve.
Överenskommelser skulle kunna ske med lämpliga sjukhus
så att läkare vid behov kan medfölja.
Normalt är det inte försvarets sak att upprätthålla civil
akutsjukvård, men samhället har allt att vinna på en
samverkan och samordning. Försvaret skulle få mer
vältränade besättningar och den civila sjukvården skulle få
en behövlig förstärkning. Genom rationellt sambruk får vi
med andra ord en kostnadseffektiv räddningstjänst.
Framför allt skulle en människa i nöd känna större trygghet.
Eventuellt höjda kostnader bör kunna finansieras inom
ramen för befintliga försvarsramar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om helikopterberedskap dygnet runt
genom sambruk.

Stockholm den 22 januari 1992

Carl Olov Persson (kds)

Åke Carnerö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)