Förenklad åtkomst till statlig data

Motion 2011/12:Fi249 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förenklad åtkomst till statliga data.

Motivering

Att få tillgång till statlig data i Sverige är idag inte helt enkelt. Inte sällan tillgängliggörs endast ett litet urval eller ingen data alls. I många andra länder offentliggörs däremot statlig data i både större omfattning och på ett mer lättillgängligt sätt, dessutom helt utan eller till en låg kostnad. Den bristfälliga åtkomsten till statlig data i Sverige riskerar att leda till att svenska företag flyttar utomlands och leder redan idag till att svenska företag vänder sig till motsvarande myndighet i andra länder för att få åtkomst till den data som behövs för att t.ex. kunna utveckla olika typer av it-baserade tjänster. Ett konkret exempel som väl illustrerar problemet är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som tar ut orimligt höga avgifter för tillhandahållandet av sina väderdata medan motsvarande myndighet i Norge erbjuder samma data helt kostnadsfritt. Detta hämmar innovation och inte minst tillväxten av nya arbetstillfällen. Att en myndighet tar ut någon form av avgift för merarbete och för investeringar i bättre servrar, it-system etc. är dock fullt rimligt men denna avgift bör inte överskrida den faktiska kostnaden.

År 2008 fastställde regeringen en handlingsplan för elektronisk förvaltning där ett av målen var att offentlig information ska tillhandahållas för att främja effektivitet, innovation och ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur ska öppna för att utvecklingsförmågorna ute i samhället används. År 2010 kom dessutom ett tilläggsuppdrag om att främja och samordna myndigheters arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Detta blir dock svårt att nå om myndigheterna inte radikalt förenklar åtkomsten till statlig data.

Det pågår alltså ett arbete med att förenkla åtkomsten till statlig data men det går tyvärr för långsamt. Därför bör regeringen överväga att se över möjligheterna att ta ytterligare initiativ i syfta att all data som går under offentlig handling och inte är sekretsskyddat ska vara öppet och enkelt åtkomlig.

Stockholm den 29 september 2011

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)