Fast förbindelse Göteborg-Öckerö

Motion 2021/22:3032 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en regionalisering av fastighetsskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksituationen i Torslanda har varit problematisk i mer än ett decennium, med köbildning och långa restider. Avsaknaden av en fast förbindelse mellan Öckerö och Göteborg försvårar vardagen för många Torslandabor som tvingas köa till en färja som de inte ska med. Särskilt påtagligt blir det under sommarmånaderna när många göteborgare vill ta sig ut i den västsvenska skärgården. En idag ansträngd trafiksituation riskerar emellertid att bli direkt ohållbar i framtiden när befolkningen växer, med ytterligare förlängda restider som följd. Trots att frågan om en broförbindelse mellan Öckerö och Torslanda behandlats i olika instanser under flera år har resultaten uteblivit. Vi måste nu därför ta första spadtaget och börja bygga för framtiden.

Trafikverket slog vidare fast i sin slutrapport, att en bro till Öckerö är det bästa alternativet och att en ”...brolösning [har] en hög samhällsekonomisk lönsamhet”. Utöver de praktiska fördelarna som en fast förbindelse skulle innebära har Trafikverket alltså konstaterat att ett brobygge skulle vara billigare än fortsatt färjetrafik med större färjor. Den ekonomiska invändningen mot en bro, som vissa opinionsbildare och partier fört fram, är därmed obsolet.

Vad som istället och därtill talar för en fast förbindelse är att många öbor upplevt att arbetstillfällen försvunnit och att fiskerinäringen krympt. En hållbar turism och en fast förbindelse skulle kunna vända denna trend. Politiken behöver dessutom underlätta för den majoritet som arbetspendlar till och från Torslanda. Att bo på västra Hisingen ska inte vara förknippat med förseningar och stillastående trafik. Med rimliga restider skulle kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt val såväl mellan fastlandet och öarna, som på västra Hisingen. Vi ser därför en fast förbindelse som ett viktigt närings- och miljöpolitiskt förslag men också ett sätt att tillgängliggöra den västsvenska skärgården för fler göteborgare.

Denna typ av investeringar är dock kostsamma initialt och det finns ett stort behov av att förstärka regionernas ekonomi. Regeringen bör därför återkomma med förslag som innebär att fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter tillfaller regionerna i stället för staten. För Västra Götaland hade detta inneburit extra skatteintäkter om cirka 550 miljoner kronor per år.

Dennis Dioukarev (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)