Den framtida svenska radioverksamheten

Motion 1990/91:Kr278 av Bengt Harding Olson (fp)

av Bengt Harding Olson (fp)
Sveriges Riksradio sänder i dag i tre rikstäckande
radiokanaler. Därutöver sänder Sveriges Lokalradio lokala
program över 25 egna kanaler. Det tyngst vägande skälet till
lokalradions stora genombrott är utan tvekan tillgången till
76 redaktioner som själva producerar program och erbjuder
lyssnarna ett omväxlande och regionalt programinnehåll.
Tillgången till en egen frekvens, FM4, har också
bidraget starkt till framgångarna. Den genomsnittliga
lyssnaren nås för närvarande av lokalradions sändningar tre
timmar varje dag.
Radions omvärld
Runt om i Europa pågår en omfattande decentralisering
och avreglering av radiomediet. Antalet lokala
radiostationer ökar mycket snabbt. I dag sänder ungefär 4
000 stationer runt om i Västeuropa. Finansieringen av
verksamheterna bygger överlag på reklamintäkter.
All erfarenhet pekar på att lokala radiostationer blir
1990-talets absolut främsta media. De har snabbheten,
resurshushållningen, pulsen och närheten till sina lyssnare.
Dessa möjligheter får inte gå förlorade i Sverige. I
Europas nya radiolandskap måste Sverige utnyttja sina
egna möjligheter och resurser.
Även om det socialdemokratiska partiet håller fast vid
förbudet mot en fri etableringsrätt för svenska
radiostationer, kommer svenska hushåll under de närmaste
åren ändå att få tillgång till fler stationer. Redan idag finns
ett tiotal satellitdistribuerade utländska radiokanaler. Vi
kan snart befinna oss i en situation där utländska
musikstationer sänder internationell reklamradio över hela
Sverige, medan svenska journalister utestängs från sina
egna hemmaplan.
Nya grundelement
En nödvändig reformering av det svenska
radiolandskapet bygger på följande fyra grunder:
1. Debatten om våra medier handlar ytterst om vår
informations- och yttrandefrihet. Dessa medborgerliga
rättigheter måste stärkas. Så sker om monopolet bryts och
ersätts av en mångfald med valfrihet för lyssnaren.
2. En ökad effektivitet behövs inom verksamheten och
konkurrens främjar kvalitet.
3. Radiomediet fungerar bäst decentraliserat. Därför är
det nödvändigt med en avbyråkratisering och utlokalisering
av verksamheten.
4. Radioverksamheten måste drivas i ekonomiskt
försvarbara former.
Konkret framtid
Den nya svenska radiokartan skulle kunna ha följande
utseende efter en genomgripande omstrukturering.
Riksradion är ett separat och självständigt bolag, med
eget statligt avtal som bibehåller dagens public service-
ansvar. Bolagets verksamhet finansieras genom avgifter.
Koncernen Sveriges Radio avskaffas.
Dagens lokalradio har sålts ut och heter numera
Länsradion. De 25 lokalradiostationerna, vars sändningar
täcker hela län, har bjudits ut på den fria marknaden.
Anställda på stationerna har utnyttjat sin förköpsrätt. I
övrigt föreligger ett brett ägande med lokalpressen som
naturlig intressent. Genom denna försäljning har staten fått
in hundratals miljoner kronor som har använts för att på
allvar stötta Sveriges Television. Länsradion har ett statligt
public service-avtal och verksamheten tryggas genom en
kombination av licensavgifter och reklam.
En ny och fri lokalradio sänder dygnet runt. Det har
visat sig finnas både tekniska och ekonomiska möjligheter
för en sådan radio. Koncessionsgivningen styrs av
kvalitetskrav utställda i s.k. White Pupers. Programmen har
utpräglad lokal inriktning och kan arbeta tack vare
reklamintäkter.
Närradion är fortfarande en föreningsradio. Genom
tilldelning från radions reklamintäkter tryggas
verksamheten även för mindre resursstarka föreningar.
Reklam är inte tillåten i närradion.
Reklam är nyckeln
Alla internationella erfarenheter visar att reklam i
etermedia lockar reklamköparna i första hand till lokal- och
regionalradio. En sådan utveckling skulle ge en livskraftig
och fri radio även i vårt lands alla delar.
Reklam är inget självändamål utan ett medel för att
garantera verklig mångfald, informations- och
yttrandefrihet i etern. Frihet för reklam är därför ett viktigt
inslag i en marknadsekonomi och demokrati.
Alla tecken tyder på att socialdemokraterna kommer att
tillåta reklam i tv-sändningar, antingen i eller utanför tv-
monopolet. I det läget kommer det att bli omöjligt att
förklara varför det är tillåtet att göra reklam i tv som når
samtliga hushåll i Sverige, men inte reklam i en
lokalt/regionalt begränsad radiosändning.
Mot denna bakgrund bör även radioverksamhet kunna
reklamfinansieras. Invändningar om radioreklamens
eventuella negativa inverkan på dagspressens
reklamintäkter får icke tillåtas hindra en ökad
mediamångfald och därmed en vidgad yttrandefrihet.
Pågående beredning
En parlamentarisk beredning behandlar för närvarande
etermediafrågorna. Det är därvid mycket angeläget att
beredningen behandlar TV-och radiofrågorna samtidigt och
att ett samlat förslag framläggs före sommaren 1991. Detta
förslag bör i radioavsnittet få ett innehåll som motsvarar
den här beskrivna utformningen av den framtida svenska
radioverksamheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om den framtida svenska
radioverksamheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett samtidigt förslag beträffande
TV- och radioreklam.

Stockholm den 23 januari 1991

Bengt Harding Olson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)