Bättre ekonomi för värnpliktiga

Motion 2022/23:249 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda indexreglering av de totalförsvarspliktigas dagersättning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en höjning av förplägnadsersättningen, den ersättning värnpliktiga får när de inte är i tjänst, och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ersättning för när totalförsvarspliktiga genomför skarp tjänst, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Värnpliktigas ersättningar

Vänsterpartiet anser att värnplikten är en mycket viktig grundpelare för Sveriges totalförsvar och Sveriges säkerhet. Värnplikten gör att ungdomar med olika kunskaper, erfarenheter och bakgrund träffas och utbildas tillsammans, och är en bra grund för Försvarsmaktens rekrytering. Det är därför mycket viktigt att värnpliktsutbildningen inte bara är bra i sig utan att de värnpliktiga också har de allra bästa förutsättningar, villkor och arbetsmiljö.

Pliktrådet, de totalförsvarspliktigas organ för medinflytande, för de värnpliktigas talan gentemot försvarsmyndigheterna, riksdag och regering. De frågor som Pliktrådet för fram är väldigt viktiga, framför allt behov av säker och anpassad utrustning inklusive kläder till alla värnpliktiga. En annan fråga som lyfts upp är frågan om de värnpliktigas kompensationer och ersättningar och att dessa måste både spegla utbildningen och uppgiften men också följa med i samhällets kostnadsutveckling.

Dagersättningen på 146 kronor har inte justerats sedan 2018. Vänsterpartiet anser att Pliktrådets krav på indexreglering av de värnpliktigas dagersättning bör utredas närmare. Syftet ska vara att se över förutsättningarna för att ersättningen ska följa prisutveckling och inflationstakt.

Regeringen bör utreda indexreglering av de totalförsvarspliktigas dagersättning. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. 

Regeringen bör även utreda en höjning av förplägnadsersättning, den ersättning värnpliktiga får när den inte är i tjänst. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Vidare anser Vänsterpartiet att Pliktrådets förslag om ersättning för värnpliktiga vid skarp tjänst, t.ex. vid högvakt, bör utredas. Det är mycket viktigt att värnpliktiga inte utnyttjas som billig arbetskraft i stället för anställd personal.

Regeringen bör utreda ersättning för när totalförsvarspliktiga genomför skarp tjänst. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. 

 

 

Hanna Gunnarsson (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Kajsa Fredholm (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Håkan Svenneling (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)