Barnprotokoll

Motion 2004/05:Ju349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att det blir obligatoriskt för domstolar och myndigheter att upprätta särskilda barnprotokoll i alla mål och ärenden där barn berörs av ett avgörande.

2Principen om barnets bästa

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa komma i främsta rummet vid avgörandet av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Lagstiftningen vilar på tanken att gemensam vårdnad och umgänge med båda föräldrarna är synonymt med barnets bästa då föräldrarna inte längre lever tillsammans. I praktiken leder detta till att utsatta barns behov negligeras av rättsväsendet.

Vänsterpartiet menar att det är nödvändigt att lagstiftningen utformas så att även de barn som utsätts för eller blir vittnen till våld och övergrepp i hemmet tas på allvar. Vid den rättsliga hanteringen av mål om vårdnad, boende och umgänge sker en tolkning av vad principen om barnets bästa innehåller. Domaren ska utgå ifrån sitt sunda förnuft vid denna bedömning, vilket dessvärre ofta leder till att utgången i dylika mål präglas av godtycke. Enligt Vänsterpartiet krävs det ett flertal åtgärder för att stärka barnets rätt i mål om vårdnad, boende och umgänge.

3Att synliggöra barnet

Barnen kommer ofta i skymundan i t.ex. konflikter mellan vuxna. Enligt vår mening är det nödvändigt att barn och barns rätt synliggörs på alla plan i samhället. Vi vill att principen om barnets bästa förtydligas i lagstiftningen i de fall där barnet har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp.

Vi menar att principen om barnets bästa bör stå i fokus även i alla andra fall där barn på något sätt är inblandade inte bara i egenskap av part. Barn till misshandlade kvinnor blir ofta vittnen till hur den andra föräldern slår modern. Således är även dessa barn brottsoffer och bör få sin rätt tillvaratagen under en eventuell rättegång där föräldern står åtalad för misshandeln. Barn till asylsökande föräldrar påverkas av beslutet i ett asylärende. Barn till föräldrar som tvistar om vårdnad, boende och umgänge blir ofta vapen i en kamp mellan de vuxna.

4Särskilda barnprotokoll

För att säkerställa att principen om barnets bästa står i fokus vid den rättsliga hanteringen av mål eller ärenden där barn direkt eller indirekt kommer att påverkas av bedömningen vill vi att det ska upprättas särskilda barnprotokoll där avgörandet motiveras utifrån vad som är bäst för barnet.

Vänsterpartiet har fått kännedom om att s.k "child sexual abuse protocols" regelmässigt upprättas av domstolar i USA i mål där barn blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det finns all anledning att införa en liknande ordning även i Sverige. Den bärande tanken i FN:s barnkonvention är att barnet är en fullvärdig människa med egna rättigheter.

Enligt vår mening ligger ett krav på obligatoriska barnprotokoll helt i linje med ambitionen i barnkonventionen. Vi menar att obligatoriska barnprotokoll kommer att stärka principen om barnets bästa i den rättsliga hanteringen. Det ska inte som i dag vara möjligt att motivera ett avgörande genom att enbart konstatera att "barnets bästa tillgodosetts". Krav måste ställas på att en domstol eller myndighet ska kunna motivera varje beslut och ställningstagande i ett avgörande utifrån barnets bästa.

Regeringen bör återkomma med förslag om lagstiftning som innebär att det blir obligatoriskt för domstolar och myndigheter att upprätta särskilda barnprotokoll i alla mål och ärenden där barn berörs av ett avgörande.

Stockholm den 27 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)