Barnbalk

Motion 2004/05:L264 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i regelverket som innebär att all relevant lagstiftning som rör barn samlas i en barnbalk.

Principen om barnets bästa

Trots det lagstiftningsarbete som har bedrivits under de senaste decennierna saknas alltjämt ett samlat regelsystem där barnets rätt står i fokus. Av namnet på det centrala regelverket på området, föräldrabalken, framgår klart och tydligt att det fortfarande är föräldrarätten som har företräde.

Ett annat uttryck för barnets underordnade roll i förhållande till sina föräldrar är att en förälder kan vägra att umgås med sitt barn utan konsekvenser. Barnet har däremot ingen motsvarande möjlighet. Föräldrabalken ger i stora delar uttryck för föräldrarnas rätt till sina barn trots att barnets bästa enligt lagstiftningen ska komma i främsta rummet vid alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Lagutskottet har tidigare år avstyrkt motioner med yrkanden om en barnbalk. I betänkande (bet. 2002/03:LU10 s. 10) hänvisar utskottet till att justitieministern i ett frågesvar den 13 november 2002 anfört att det inte skulle vara något annat än en "tom gest" att döpa om föräldrabalken till barnbalken. Även i betänkande (bet. 2003/04:LU11 s. 10) lutar sig utskottet på justitieministerns uppfattning i frågan.

Barnbalk i stället för föräldrabalk

Vänsterpartiet anser att all relevant lagstiftning som rör barn skall samlas i en särskild barnbalk där det tydligt framgår att barnets rätt sätts främst. Vi menar att det även av rent pedagogiska skäl är av värde att införa en barnbalk. Vi förstår inte hur det enbart skulle kunna vara en "tom gest".

En barnbalk markerar att barnets bästa ska vara vägledande både vid lagstiftning och rättstillämpning. Den bärande tanken i barnkonventionen är att barnet är en fullvärdig människa med egna rättigheter. Enligt vår mening ligger en barnbalk helt i linje med ambitionen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Frågan om innehållet och utformningen av en barnbalk med barnperspektivet som utgångspunkt bör övervägas i en utredning.

Vänsterpartiet vill i enlighet med vad som i motionen anförs, att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en lagändring som innebär att all relevant lagstiftning som rör barn samlas i en barnbalk.

Regeringen bör återkomma med förslag om detta.

Stockholm den 21 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)