Avskaffa reklamskatten

Motion 2019/20:2661 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om skatten på analog utomhusreklam bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att reklamskatten ska avskaffas. Detta har också skett i etapper. Det faktum att vissa reklamslag fortfarande beskattas snedvrider konkurrensen mellan reklamslagen. Ett reklambudskap på en digital skylt har ingen skatt, medan samma budskap är beskattat med 7,65% om det är applicerat på analog utomhusreklam. Detta är inte rimligt och därför borde skatten snarast avskaffas.

Analog utomhusreklam finansierar busskurer, offentliga toaletter och lånecykel­system i hela Sverige. Genom att skatten skapar en konkurrensnackdel mellan reklams­lagen kan investeringar i infrastruktur bli lidande. Dessa investeringar leder till besparingar för skattebetalarna varför denna skatt måste anses vara extra skadlig.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare