Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.

Motion 2006/07:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattenedsättning för alternativa drivmedel i syfte att stimulera till produktion och användning av förnybara bränslen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett skyndsamt agerande från regeringens sida för att inom EU kunna införa reducerad moms på etanol och biogas för medlemsstaterna.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av näringslivets energiskatter och ökad miljöstyrning.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av definitionen av energiintensiva företag samt regeringens uppföljnings- och utvärderingsansvar.

2Bakgrund

I regeringens proposition 2006/07:13 lämnas förslag om anpassningar till energiskattedirektivet av det skattepliktiga området för bränslen och om förfarandet kring beskattning av bränslen inom ramen för gemensamma regler inom EU. En anpassning görs också av reglerna för skattefrihet för bränslen i vissa industriella processer och en justering beträffande nedsättningen av koldioxidskatten för energiintensiva företag. Detta är ett led i anpassningen till energiskattedirektivet.

3Skattenedsättning för alternativa drivmedel

I budgetpropositionen för 2007 har lagts fast en strategi för fortsatt skattenedsättning av alternativa drivmedel. Bland annat Vänsterpartiet har arbetat aktivt för att få till stånd den nedsättning som gäller i dag. Från statsstödssynpunkt är strategin godkänd av EU-kommissionen fram till och med år 2008. Vi noterar att regeringen lämnat en statsstödsansökan för åren 2009 till 2013 som snart kommer att bli föremål för kommissionens prövning. Vi vill understryka vikten av att dessa bränslen även efter år 2008 blir föremål för skattenedsättning och att det så kan förbli under en längre tid för att stimulera till produktion och användning av förnybara bränslen. Vi vill därför uppmana regeringen att snarast återkomma till riksdagen i denna fråga. Vad som ovan anförts om skattenedsättning för alternativa drivmedel i syfte att stimulera till produktion och användning av förnybara bränslen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

För att ytterligare gynna försäljningen av förnybara drivmedel har det i flera sammanhang framförts krav på att sänka momsen på alternativa drivmedel som etanol och biogas. Detta stöter tyvärr på problem och är inte förenligt med det regelsystem som finns i EU:s mervärdesskattedirektiv. Direktivet är mycket detaljerat och i artikel H finns uppräknat de varor och tjänster som kan bli föremål för de två lägre skattesatserna, 12 procent respektive 6 procent. Vänsterpartiet menar att regeringen skyndsamt måste agera i EU för att få en ändring till stånd som innebär att medlemsstaterna ska kunna införa reducerad moms på etanol och biogas. Vad som ovan anförts om ett skyndsamt agerande från regeringens sida bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4Näringslivets energiskatter

4.1Ökad miljöstyrning

Vänsterpartiet har redan tidigare påtalat att det i arbetet med att anpassa vår lagstiftning till energiskattedirektivet är nödvändigt med en översyn av näringslivets energiskatter. Vi menar att man speciellt måste uppmärksamma om eventuellt ytterligare miljöstyrande åtgärder kan vidtas för industrisektorn som inte omfattas av EU:s handelssystem. Det kan till exempel handla om ett ökat uttag av koldioxidskatt. Målet måste vara att förbättra miljöstyrningen och effektivisera energianvändningen samtidigt som hänsyn tas till den energiintensiva industrins konkurrenskraft. Vad som ovan anförts om översyn av näringslivets energiskatter och ökad miljöstyrning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4.2Definition av energiintensiva företag

Regeringen skriver i propositionen att förädlingsvärdesmodellen ska användas för att fastställa om ett företag kan anses energiintensivt enligt lagen om skatt på energi (LSE). Det innebär att villkoren uppfylls om skatten på bränslen uppgår till minst 0,5 procent av förädlingsvärdet. Vänsterpartiet anser att detta, mot bakgrund av de resonemang som förs i propositionen, är en rimlig definition. Vi menar dock att regeringen i syfte att upprätthålla en god miljö­styrning samtidigt som industrins konkurrenskraft beaktas, måste ta ansvar för uppföljning och utvärdering.

Regeringen bör också uppmärksamma vilka som omfattas av definitionen av energiintensiva företag. Det finns i dag företag inom till exempel tvätteribranschen som av olika skäl inte kan omfattas av regelsystemet och därmed inte anser sig få en rättvis energibeskattning. Flera remissinstanser har också påtalat att företag som har metallurgiska eller mineralogiska processer ska definieras som energiintensiva företag. Det är viktigt att regeringen skyndsamt ser över definitionen och vidtar nödvändiga åtgärder för att på så sätt få till stånd en energibeskattning som upplevs som rättvis.

Vad som ovan anförts om uppföljning och utvärdering samt översyn av definitionen av energiintensiva företag bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 20 november 2006

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Egon Frid (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-11-22 Bordläggning: 2006-11-23 Hänvisning: 2006-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)