Reformera alkohollagen

Motion 2021/22:3068 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa begreppet vinprovning i alkohollagen (2010:1622) och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra alkohollagen (2010:1622) så att vinprovningstillställningar inte kräver kommunalt serveringstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I 1 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) uppges: Denna lag gäller tillverkning, marknads­föring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Vin­provarföreningarnas aktiviteter faller således utanför de uppräknade verksamheterna. Detta påverkar hanteringen av tillståndsgivning för vinprovningar i ideella föreningars regi i kommunerna. Alkoholtillståndshandläggarnas beslut i olika kommuner varierar från avslag på ansökan om tillstånd till stadigvarande tillstånd i egna lokaler, vilket äventyrar rättssäkerheten och även kan ge sken av en godtycklig hantering av tillstånd.

Vid ordinära vinprovningar sker inte försäljning till konsument, utan begränsade mängder vin provas i studiesyfte. Därför borde begreppet vinprovning införas i alkohol­lagen. Med vinprovning ska avses tillställning där deltagarna, under ledning, i kunskaps­höjande syfte och utbildningssyfte analyserar en begränsad mängd vin, i regel 4–6 cl per glas, för att karakterisera och/eller identifiera vintypen och dess ursprung, huvudsakligen med hjälp av sinnesintrycken syn, doft och smak. Vinerna inköps därvid gemensamt enligt samköpsprincipen, alltså på uppdrag av deltagarna via ombud eller på jämförligt sätt, utan något prispåslag, samt ingen försäljning av vinerna förekommer. Vinprovar­föreningars aktiviteter med utbildningsinsatser och belysning av vinet som måltids­dryck, samt betoning på kvalitet mer än på kvantitet, har hög social valör, som snarare befrämjar folkhälsan än hotar den.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)