Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister

Motion 2021/22:202 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har brott och hot mot lantbrukare runt om i Sverige kraftigt ökat. På många håll upplever lantbrukare att man ständigt lever med hot och att även familjerna blir utsatta. Detta är en ny typ av brott som måste prioriteras högre av polismyndigheter­na. Det ser olika ut över landet hur hoten ser ut och äger rum samt hur många de är i antal också. För att komma åt denna typ av brott och kunna samordna insatserna från polisen så bör en nationell enhet som utreder brott av djurrättsaktivister inrättas. Denna enhet bör ha till uppgift att utreda, samordna samt också kartlägga hur dessa grupper ut­för sina aktiviteter över landet. Dessa grupper som hotar gör ofta det vid upprepade till­fällen och aktioner mot lantbrukare planeras och kan genomföras vid flera tillfällen under året. Att kunna samordna och se hur upprepningen av aktivisterna är, är också en anledning till att en nationell enhet bör inrättas. Polismyndigheten har flera olika natio­nella enheter och detta bör bli nästa som inrättas. Denna typ av hot som djurrättsaktivis­ter utför är likaså ett hot för dem som drabbas och deras familjer men det är också ett hot mot svensk livsmedelsproduktion. Regeringen bör snarast utreda hur en sådan enhet kan se ut och hur arbetet ska se ut.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)