Privatekonomi i skolan

Motion 2020/21:3694 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör fatta beslut om att utöka det centrala innehållet i hem- och konsumentkunskap med mer privatekonomi och framför allt tydliggöra kunskapskraven, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I en tid då det är enklare än någonsin att hamna i olika skuldfällor saknar många unga grundläggande privatekonomiska kunskaper, exempelvis hur man gör en hushålls­budget. Undervisningen i skolan om privatekonomi måste bli mycket bättre. I kurs­planen för hem- och konsumentkunskap kan vi inom ramen för det centrala innehållet läsa att undervisningen ska innehålla: ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonne­mang. Men i kunskapskraven är det otydligt vad eleverna ska kunna:

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resone­mang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Här behövs ett rejält förtydligande i kunskapskraven.

Skolverket har uttalat att det är upp till varje skola att avgöra hur mycket tid som ska ägnas åt den privatekonomiska delen i skolundervisningen. Därför är det inte självklart att det blir så många skoltimmar över till privatekonomin. Finansinspektionen (FI) har konstaterat att Sveriges unga har oroväckande låga kunskaper i privatekonomi. En studie gjord av FI visar att 75 procent av de tillfrågade ungdomarna inte vet hur man tar ett lån på banken och 31 procent av dem vet inte hur man gör en månadsbudget. I Kronofogdens senaste rapport visas att många barn växer upp i familjer med skulder. Dåligt privatekonomiskt kunnande ska inte behöva gå i arv. Vart du är på väg ska alltid vara viktigare än var du kommer ifrån och kunskaperna om ekonomi i ryggsäcken är ovärderliga.

Kronofogden konstaterar att vuxna behöver tala mer om privatekonomi med barn – så även i skolan. Därmed kan unga tidigt få grundläggande ekonomiska kunskaper och bära med sig dem i vuxenlivet. På så sätt förhindras att unga hamnar i skuldsättning. Ungdomar ska kunna fatta egna informerade beslut om sin privatekonomi.

I en alltmer ekonomiskt utsatt värld är det ett samhälleligt intresse att utbilda och informera om privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar – men också om ekonomiska risker och konsekvenser.

Med anledning av ovanstående bör riksdagen se över möjligheterna att utöka det centrala innehållet i hem- och konsumentkunskap med mer privatekonomi och framförallt tydliggöra kunskapskraven.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)