Informationstext på retuscherad reklam

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram lagstiftning för en informationstext på retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I länder som Frankrike och Israel finns det lagstiftning kring hur modeller får se ut och hur reklam med retuscherade bilder får användas. Det finns goda skäl att diskutera detta, då kroppsideal är något som barn och unga ofta funderar över och inte sällan mår dåligt över. För några av dessa ungdomar kan det gå så långt att det leder till ätstörningar, vilket får stora konsekvenser för den enskilde och för närstående. Det får också konse­kvenser för samhället då det leder till ökade belastningar på skolhälsan och på barn- och ungdomspsykiatrin.

Ett tungt ansvar vilar på aktörer i modell-, reklam- och modebranschen, samt givet­vis på vuxenvärlden som ständigt behöver fundera på vilka synsätt och värderingar som förs vidare till nästa generation. Vissa länder har gått så långt som att förbjuda modeller med ett visst BMI, body mass index. Statliga förbud är sällan rätt väg att gå, inte minst då de ofta missar sitt mål. Däremot kan konsumentupplysning vara en bra väg, då det inte omyndigförklarar människor men inte heller lämnar osunda företeelser helt fria.

Här finns ett positivt exempel i Israel, där det finns lagstiftning som föreskriver att retuscherade bilder i reklam måste förses med en informationstext. Det måste framgå att modellen på bilden ”förbättrats” på virtuell väg. På så sätt informeras konsumenterna, men framförallt barn och unga, ifall människorna i reklamen förbättrats med datorns hjälp. De stärker förutsättningarna för att de ideal som finns i samhället läggs på en rimlig nivå.

Detta behöver dock utredas grundligt ur flera perspektiv. För att inte helt missa målet bör till exempel motsvarande information även framgå på bilder som är helt virtuellt framtagna. Samtidigt får ett sådant krav inte heller leda till orimliga pålagor, som till exempel att informationstext krävs om enbart mindre redigering gjorts, så som att utstickande hårstrån tagits bort. Därför bör regeringen utreda hur lagstiftning kring informationstext på retuscherad reklam kan utformas. Det bör ges regeringen till känna.

Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)