Svenskt kulturarvsår 2022

Motion 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2022 till ett svenskt kulturarvsår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mångkulturåret 2006 utlystes av den socialdemokratiska regeringen med det primära syftet att uppmärksamma och hylla förekomsten av utländska kulturer och identiteter i Sverige. Ett stort antal myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag inom kultur­området samt vissa universitet och högskolor och svenska ambassader utomlands fick i uppdrag att medverka. Man bjöd även in samtliga Sveriges kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, vissa myndigheter, övriga universitet och högskolor, scenkonst­institutioner, regionala museer, bibliotek, arkivinstitutioner, festivaler och övriga aktörer att medverka.

Vi anser att det vore på sin plats att på ett liknande sätt nu rikta fokus mot kultur­området och vitalisera den kulturpolitiska debatten genom att återigen samla det offentliga Sverige kring ett temaår med kulturpolitisk prägel och föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 2022 skall utses till svenskt kulturarvsår med det primära syftet att synliggöra, levandegöra och tillgängliggöra det samlade svenska kulturarvets former, såväl det materiella som det immateriella. Det skulle uppmärksamma kulturformer med bred folklig förankring, öka förståelsen för Sveriges historia och utveckling och stärka kunskapen för vårt lands kollektiva minne och nationella identitet. Det skulle också stärka sammanhållningen i en tid då samhället glider isär och blir alltmer polariserat genom att uppmärksamma gemensamma kultur­markörer och hylla olika aspekter av den traditionella, folkliga svenska kulturen.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)


Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)