Utbyggnad av E22

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M)

av Annicka Engblom m.fl. (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av E22.

 

E22 av strategisk betydelse

Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling och motverka skillnader i förutsättningar för olika delar av landet. Väg E22, som går igenom södra och sydöstra Sverige, är av mycket strategisk betydelse sett ur det perspektivet och spelar en viktig roll i utvecklingen av näringsliv, högskolor och offentlig verksamhet. Om detta råder det samsyn bland aktörerna längs hela vägsträckan, vilket manifesterats i det bolag, E22 AB, som bildats av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne och Region Blekinge.

 

En rad olika studier visar dock att sydöstra Sveriges transportsystem i flera avseenden fungerar som en flaskhals för regionens ekonomiska tillväxt. Om inte infrastrukturen svarar upp mot de nya krav som ställs, finns en betydande risk att de geografiska fördelar regionen erbjuder, inte räcker till om inte infrastrukturen motsvarar de krav som aktörerna ställer. Företagen i regionen är direkt eller indirekt beroende av en modern och välanpassad transportled.

 

 

 

En alltmer intensiv handel

I södra och sydöstra Sverige har tillkomsten av Öresundsbron och ökad hamntrafik medfört en alltmer intensiv handel, en rörligare arbetsmarknad och därmed ett ökande tryck på infrastrukturen. I den tidigare regeringens hamnutredning föreslogs tio hamnar som prioriterade och av statligt intresse. Fem av dessa ligger längs E22 och inom det område som motionen omfattar: Norrköping, Karlskrona, Karlshamn, Trelleborg och Malmö. Sett i ljuset av detta är det av än större betydelse att en långsiktig och hållbar kvalitetsuppgradering av E22 genomförs. Nya förutsättningar kräver nya lösningar.

 

Ytterligare satsningar behövs

Alliansregeringen har gjort betydande och efterlängtade infrastruktursatsningar på bland annat E22 omfattande mångmiljardbelopp. Trots dessa investeringar kommer E22 bestå av vägsträckor av varierad kvalitet, vilket medför negativa konsekvenser för både person- och godstransporter. Vissa sträckor håller bra standard, medan andra exemplifieras av rödljus, rondeller, övergångställen och hastighetsbegränsning på 30km/h. En sådan viktig transportled som E22, som fungerar som ett nav i ett handelsintensivt område och förbinder Sverige med Europa, ska inte ha denna ojämna kvalitet. Det är direkt olämpligt ur såväl miljö-, tillväxt- som säkerhetshänseende.

 

Kostnadseffektiv utbyggnad

Ambitionen måste vara att säkerställa att de vägarbeten som genomförs i anknytning till E22 kännetecknas av ett helhetsgrepp. En studie genomförd av WSP Analys & Strategi på uppdrag av E22 AB, visar tydligt att det blir väsentligt mer kostnadseffektivt att genomföra och samordna utbyggnader i längre stråk jämfört med det motsatta. Genom de stordriftsfördelar som uppkommer, då vägar byggs enligt denna princip, optimeras resurserna och vi får ett helhetstänkande som sammantaget ger effektivitetsvinster. Vinster som med fördel kan användas till ytterligare satsningar på E22. Motsatsen, som innebär att arbetet genomförs med en modell av kortare etapper, är däremot mycket resurskrävande. Det är av största vikt att de medel som finns till förfogande används optimalt. Därför föreslår undertecknarna av motionen ytterligare satsningar på E22 och att utbyggnaderna sker i längre och sammanhängande stråk.

.

Annicka Engblom (M)

 

Finn Bengtsson (M)

Andreas Norlén (M)

Jan R Andersson (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Boriana Åberg (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Patrick Reslow (M)

Anders Hansson (M)

Anette Åkesson (M)

Gunilla Nordgren (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)