Minskade skatteintäkter genom F-skattsedelssystemet

Interpellation 2011/12:262 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 22 februari

Interpellation

2011/12:262 Minskade skatteintäkter genom F-skattsedelssystemet

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Inom olika branscher i Sverige verkar utländska bemanningsföretag med F-skattsedel som inte betalar några sociala avgifter i Sverige eller i sitt hemland. Bara inom skogsbranschen räknar man med att staten förlorar upp mot en halv miljard i sociala avgifter under en femårsperiod på grund av de utländska oseriösa bemanningsföretagen. Man har även sett liknande effekter inom transportnäringen.

Att man inte betalar några sociala avgifter gör att företagen kan hålla nere sina lönekostnader genom lönedumpning och konkurrera ut svenska företag på ett oseriöst sätt. Effekten av detta blir att man kommer att pressa ned lönerna på hela den svenska arbetsmarknaden. Detta medför att staten får lägre skatteintäkter, pensionerna blir lägre, man urholkar den svenska modellen och det svenska välfärdssystem.

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att förändra systemet med F-skattsedlar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-22 Anmäld: 2012-02-22 Svar fördröjt anmält: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)