Svenskt arbete för fred i Syrien

Interpellation 2015/16:322 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige är ett land som i många år har präglats av mänskliga rättigheter, och ur ett globalt perspektiv är vi ett föredöme gällande dessa frågor. Detta bör vara en stark utgångspunkt när vi nu tävlar om att få bli en del av FN:s säkerhetsråd. Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet stöds av samtliga svenska riksdagspartier, vilket tydliggör faktumet att enigheten kring synen på demokrati, fred och mänskliga rättigheter i Sverige är stor.

För att vi fortsatt ska vara ett internationellt föredöme krävs dock handling, och i vissa fall behöver vi sätta på ledartröjan och komma med tydliga ställningstaganden även i svåra frågor. En av dessa frågor är hur vi ska nå fred, stabilitet och säkerhet i Syrien, vilket är grundläggande för att ge syrierna den demokrati de är berättigade till.

Sverige är en del av det internationella samfundet för att få till samtal bland parterna i Syrien. Detta är positivt, även om agerandet från svensk sida kan anses vara blygsamt. Berörda regeringsföreträdare har vid ett flertal tillfällen fått svara på skriftliga frågor från undertecknad om denna konflikt och hur Sverige förhåller sig till den rådande situationen med flera stridande grupper och en enorm humanitär kris. Konflikten påverkar inte bara människorna på plats i Syrien, utan hela omvärlden berörs på ett eller annat sätt. Trots detta är det svårt att urskilja någon röd tråd i det svenska agerandet, varför jag vill ställa ett antal frågor till utrikesministern:

 

  1.  Vad kommer ministern och regeringen att göra för att förbättra för utsatta minoriteter i krigets Syrien?
  2.  Avser ministern att agera för samtal med olika stridande grupper för att främja vapenvila, och vilka grupper kan man i så fall tänka sig att samtala med?
  3.  Vad vidtar ministern och regeringen för åtgärder för att förhindra att svenskt stöd går till eller gynnar fel grupper?
  4.  Vilken roll anses Sverige ha under fredsförhandlingarna, och vad gör Sverige för att inte fel krafter ska få för mycket inflytande?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-01-20 Överlämnad: 2016-01-21 Anmäld: 2016-01-22 Sista svarsdatum: 2016-02-04 Svarsdatum: 2016-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)