resurscentrum för lokal mobilisering

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj

Interpellation 2003/04:502

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering

Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid "Samhällsmedicin" såg behovet att stärka främst utsatta föräldrars möjligheter till inflytande och delaktighet. Stiftelsen, som nu är en helt landstingsägd och uppdragsfinansierad verksamhet har som mål att vara ett nationellt kompetenscentrum för demokrati i praktiken grundad på samhällsarbetets teori och praktik.

Stiftelsen har mycket gott renommé och har bidragit med insatser på mer än 200 orter i Sverige, främst i större bostadsområden och på uppdrag av såväl lokala folkrörelser, mindre och större kommuner som statliga verk och europeiska nätverk. Man samarbetar sedan 15 år tillbaka tillsammans med 12 nationella metodcentrum i Europa inom ramen för Combined European Bureau for Social Development, där Cesam har vice ordförandeskapet. Till skillnad från flera av sina systerorganisationer saknar dock Cesam statlig basfinansiering, vilket lett till att organisationen på senare tid tvingats att skära ned sin verksamhet kraftigt.

Bakgrunden till det arbete med lokal utveckling och mobilisering, som drivs i stiftelsens regi är insikten att alla människor och särskilt de grupper, som har särskilda behov av stöd, bär på egna resurser och ökar sina möjligheter till ett gott liv om de blir delaktiga i samhällsutvecklingen. Det gäller inte minst barnfamiljerna och den betydelse för barns uppväxt det har om barnens föräldrar engageras.

Behovet av insatser för lokal mobilisering markerades av Demokratiutredningen SOU 2000:1,där utredningen under rubriken Resurscentra för lokal mobilisering i stadsmiljö skriver följande:"Med stöd i våra undersökningar om en tilltagande politisk ojämlikhet mellan medborgare med utländsk bakgrund och andra svenskar vill vi understryka behovet av att utveckla nya slags gemensamma organ inom områden, där det politiska utanförskapet breder ut sig. Med tillfredställelse har vi noterat de utomordentliga initiativ som runtom i landet tas av. för att ersätta marginalisering med delaktighet. Det är viktigt att erfarenheter av det slaget dokumenteras och sprids. Lika viktigt som det arbete som utförs av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, lika viktigt är att det finns en motsvarighet som uppmuntrar former för deltagande och inflytande inom städer och större kommuner. På nationell nivå bör resurscentra för lokal mobilisering därför stödjas."

Vikten av lokal mobilisering har också aktualiserats av Ansvarskommittén i dess nyligen avgivna delbetänkande, där kommittén skriver om "Medborgerligt medskapande" och uttrycker behovet av en analys av hur medborgarnas eget ansvar, kapacitet och engagemang, individuellt och kollektivt, kan tas till vara i välfärdsproduktionen.

Allt talar för att goda former för lokal mobilisering behövs mer än kanske någonsin tidigare och att detta är ett långsiktigt arbete, som behöver stöd i metodutveckling och erfarenhetsöverföring. Det finns gott fog för att påstå att Stiftelsen Cesam i Örebro med dess långa erfarenhet och väl upparbetade samarbete med motsvarande organisationer i Europa väl skulle fylla rollen av ett nationellt resurscentrum för lokal mobilisering. I dag brottas Stiftelsen Cesam med problemet att vara helt uppdragsfinansierad. Detta är till allvarligt förfång för dess möjligheter att utvecklas och förhindrar den angelägna rollen som nationellt kompetenscentrum.

Jag vill därför fråga statsrådet Sahlin om hon är beredd att pröva förutsättningarna för ett statligt stöd till basfinansiering av ett nationellt resurscentrum för lokal mobilisering.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-05-18 Anmäld: 2004-05-18 Besvarad: 2004-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.